Bygglov

Göteborg växer så det knakar och efterfrågan på stadsbyggnadskontorets tjänster ökar. Vi utvecklar därför verksamheten för att möta detta. Vi vill ge god service och hög kvalitet till göteborgare och näringsliv som vill bygga. En del i detta är att effektivisera bygglovhandläggningen så att våra kunder får rätt service vad gäller bygglov och bygginspektion.

Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna, och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär.

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just min fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.