Avgifter och taxa

Vi tar ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Byggnadsnämndens taxa

Den nya prislistan ska ses som en exempelsamling.

Avgifter

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Vår rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.

Fakturor

Du blir betalningsskyldig oavsett vilket beslutet blir. Är beslutet positivt faktureras du efter du fått startbeskedet annars direkt efter beslutet. Vid ärenden med tekniskt samråd faktureras du vid två tillfällen, vid beviljat lov och vid startbeskedet. Har du frågor kring en specifik faktura så hittar du information om kontaktperson på den.

Prisbasbelopp

Taxan för vår verksamhet är knuten till gällande prisbasbelopp. Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt prisbasbelopp fastställs med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen. Läs mer i taxan nedan.

Vad kostar det?

Ta del av vår taxa och prislista nedan.

    Filer och dokument