Lagar och regler

Två lagar styr sjukvården och omsorgen för äldre. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är biståndshandläggaren i din stadsdel som fattar beslut i ditt ärende. Du kan alltid överklaga ett beslut.

Lagar som styr

Socialtjänstlagen säger att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge du kan och vill. När du behöver hemtjänst eller plats på äldreboende kan du tala med biståndshandläggaren i din stadsdel om vilken hjälp som finns att söka. Du ska också kunna välja hur och när du ska få hjälp så långt det är möjligt.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och en ansökan måste komma från den det berör. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak utredd och prövad.

Hälso- och sjukvårdslagens mål är att alla ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor. Lagen säger att vården ska respektera alla människors lika värde och varje människas värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska få vård först.

Kommunens ansvar

I Göteborg är det politikerna i kommunfullmäktige som beslutar om riktlinjer för staden. Politikerna i de olika stadsdelsnämnderna ansvarar för att lagar och riktlinjer följs. Insatserna kommunen erbjuder ska vara av god kvalitet och personalen ska vara rätt utbildad och ha rätt erfarenhet. Kommunens hjälp till dig ska ni utforma och genomföra tillsammans.

Göteborgs Stad har som målsättning att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett hälsofrämjande (salutogent) arbetssätt.

Har du frågor, synpunkter eller klagomål på kommunal hälso- och sjukvård eller den omsorg som ges i samband med den, kan du vända dig till Patientnämnden

Så här går handläggningsprocessen till

Anmälan/ansökan

Du, en anhörig, granne, personal inom sjukvården eller någon annan gör en anmälan eller ansökan om hjälp från äldreomsorgen i stadsdelen. När anmälan eller ansökan har kommit in tar biståndshandläggaren kontakt med den som behöver hjälp.

Biståndshandläggaren kontaktar dig

Biståndshandläggaren bokar in ett hembesök eller ett vårdplaneringsmöte om du behöver det. Vid detta tillfälle kan du göra en ansökan om behov av stöd. Du kan också välja att inte göra en ansökan och så avslutar ni kontakten där.

Under hembesöket eller vårdplaneringsmötet får du möjlighet att berätta om din situation.

Du gör en ansökan och biståndshandläggaren startar en utredning

Om du gör en ansökan om behov av stöd kommer biståndshandläggaren att göra en utredning så fort hen har fått din ansökan.

Biståndshandläggaren pratar med till exempel dina anhöriga och sjukvården om du godkänner det. Det är viktigt för biståndshandläggaren att få en så tydlig bild som möjligt över dina behov av stöd och hjälp. Biståndshandläggaren gör efter samtalen med dig, dina anhöriga och sjukvården en bedömning av om du får dina fysiska, psykiska, sociala, medicinska och existentiella behov tillgodosedda eller om du behöver stöd.

Beslut

Utredningen avslutas med ett beslut om du får det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet ska du få skriftligt. Om du får avslag på din ansökan ska det finnas information om hur du gör för att överklaga till förvaltningsrätten. Du kan alltid överklaga ett beslut. Här kan du läsa mer om hur du överklagar.

Utförande

När ett beslut är taget tar biståndshandläggaren kontakt med den enhet som ska ge dig stöd. Hemtjänsten ska börja komma hem till dig och ge dig det stöd du har fått beslut om inom en rimlig tid.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Lait ja säännöt/Lagar och regler

Kontakta biståndshandläggare i din stadsdel

Hitta adress och kontaktuppgifter till biståndshandläggare i äldreomsorgen som hör till den stadsdel där du bor. Hitta biståndshandläggare