Bok på Haga kyrkoplan förbereds för flytt inför bygget av Västlänken

Under vecka 19 kommer en bok på Haga kyrkoplan att börja förberedas för flytt inför bygget av Västlänkens station Haga (blå markering nummer 475).

Publicerad 2 maj 2017

I april 2016 startade arbetet med att förbereda träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan för att klara flytt eller skyddskonstruktion inför bygget av Västlänkens station Haga. Vecka 19 fortsätter arbetet då ett träd på Haga kyrkoplan börjar förberedas för flytt.

Anledningen till att alla nio träd i området inte förbereddes samtidigt är att tillståndet för intrång på kyrkotomt överklagades. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit överklagan och därför kan även träden på Haga kyrkoplan förberedas.

Under vecka 19 kommer en bok att börja förberedas för flytt. Arbetet tar högst tre dagar och kräver enligt Trafikverket inga avstängningar som påverkar trafiken i området. För att skapa en gynnsam rotmiljö har området kring trädet vattnats och försetts med mulch (kompost och träflis) inför förberedelserna.

På Haga kyrkoplan står också tre kastanjer som ska förberedas för skyddskonstruktion för att kunna stå kvar under bygget av Västlänkens station Haga. Det arbetet görs i ett senare skede, troligen under hösten 2017.

Så här går förberedelserna till

Att förbereda stora träd för flytt med vitaliseringsdiken är en vedertagen metod som används världen över. Ett dike grävs runt trädet i dess rotsystem för att skapa en kvadratisk rotklump. Grässvålen tas försiktigt bort ovanpå trädets rotklump och ersätts med ett 10 cm tjockt lager mulch, för att gynna rotutvecklingen inom rotklumpen.

Runt den framgrävda rotklumpen sveps sedan en skyddande plast och därefter fylls diket igen med det uppschaktade materialet.

Stegvisa förberedelser

För att flytta stora träd krävs omfattande förberedelser som sker stegvis. Träden behöver minst två växtsäsonger för att de beskurna rötterna ska bli tillräckligt starka för att klara en flytt och utveckla ett fullgott vatten- och näringsupptag. Trafikverket och Göteborgs Stad arbetar därför tillsammans med specialister inom området som har arbetat med liknande projekt under många år.

Mot ny adress i närområdet

Beräknad flytt för de fem träden i Kungsparken (två lindar, två hästkastanjer och en bok), som förbereddes för flytt under våren och hösten 2016, är vid årsskiftet 2017/2018. De kommer att flyttas till nya platser i Kungsparken. Vad gäller boken på Haga Kyrkoplan så kommer den att flyttas först under hösten 2018. Därmed får den samma förutsättningar som de övriga träden i Kungsparken att klara en flytt. Boken kommer att flyttas cirka 70 meter österut, mot gräsytan som vetter mot Smyrnakyrkan.

Frågor och svar om förberedelser av träd i Haga inför bygget av Västlänken (Trafikverkets webbplats)

Information på Facebook Vårt Göteborg

Under vecka 19 kommer information i text och bild att publiceras på Vårt Göteborgs Facebook om vad som sker med boken och varför. När arbetet är klart informerar vi om hur det har gått och vad nästa steg är, i arbetet med att förbereda träden i Haga inför bygget av Västlänkens station Haga.