Sprängningsarbeten vid Torpagatan - vi kontrollerar vibrationerna

Publicerad 21 november 2016

Nu utförs arbeten med sprängning och bortlastning av jordmassor och berg vid Torpagatan. Vi vill informera mer detaljerat om sprängningsarbetena för att öka förståelsen för vad som pågår.

Trafikkontoret har tagit fram nivåer på max tillåtna vibrationer för byggnader och anläggningar. Gränsvärdet för detta är framräknat enligt Svensk standard för sprängningsarbete.

Vid sprängningsarbete skapas både vibrationer i mark samt en luftstötsvåg.

Luftstötsvågen uppfattas tidigt av kroppen och kan också upplevas obehaglig men påverkar normalt inte byggnader.

Vibrationerna mäts kontinuerligt på ett antal platser och under projektets gång har alla uppmätta värden för kringliggande byggnation varit under tillåtna gränsvärden. Värdena har hittills kommit upp till som max ca 25 procent av tillåtna gränsvärden. Värdena mäts och sänds till ansvariga på bygget direkt efter att sprängning skett.

Alla i projektet är intresserade av att hålla vibrationsnivåerna på en så låg nivå som möjligt men samtidigt få den sprängningseffekt som krävs.

Losshållning/sprängning kommer att fortgå enligt nuvarande planering till och med mars 2017

Under vecka 48 påbörjas krossning av berget. Detta utförs med en mobil bergkross. Krossning kommer utföras i etapper fram till april 2017.

Våra arbetstider är 7:00 – 19:00 måndag till torsdag och 7:00-14:00 på fredagar.

Trafikkontorets arbeten kommer vara klara under hösten 2017.