Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingen

Publicerad 26 juni 2018

Ny stadsdelsdirektör, ekonomisk rapport och fotgängarprogram – här kommer senaste nytt från stadsdelsnämndens möte den 19 juni

Ekonomisk lägesrapport

Stadsdelsnämnden har beslutat om åtgärder för att få ekonomin i balans. Resultatet till och med maj är -27,6 miljoner kronor vilket är ett underskott jämfört mot budget med -11,6 miljoner kronor. Underskottet fortsätter att växa och har ökat med -6,2 miljoner kronor under maj månad. I maj fick stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för att få ekonomi i balans. Dessa åtgärder beslutade stadsdelsnämnden om.

Beslut om tillsättning av stadsdelsdirektör

Stadsdelsnämnden beslutade om att anställa Camilla Blomqvist som stadsdelsdirektör. Camillas första anställningsdag är den 17 september.

Idéburet offentligt partnerskap mellan Västra Götalands idrottsförbund och stadsdelen Norra Hisingen avseende Street Games- avsiktsförklaring

Stadsdelsnämnden beslutade om att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på idéburet offentligt partnerskap med Västra Götalands Idrottsförbund. Det idéburna offentliga partnerskapet ska vara kring Street Games som sommarlovsaktivitet 2018.

Uppföljning av idéburet offentligt partnerskap med organisationen Idrott utan Gränser

2017 gick stadsdelsnämnden in i ett partnerskap med organisationen Idrott utan Gränser. Avtalet löper ut i juli 2018. En uppföljning av avtalet har därför gjorts.

Yttrande över remiss angående Göteborgs stads fotgängarprogram 2018-2025

Stadsdelsnämnden beslutade om ett yttrande på om Göteborgs stads fotgängarprogram. Fotgängarprogrammet syftar till att stärka fotgängaren som trafikslag i stadsmiljö. I yttrandet lämnas synpunkter bland annat om att det saknas en sammanfattning som beskriver hur programmet kan läsas. Synpunkter lämnas också om vikten av att separera cykel- och gångstråk i kommande planering av vägar.

Fler ärenden:

  • Åtgärder efter uppföljning av intern kontrollplan 2017
  • Åtgärdsplan utifrån revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2017
  • Avslag för fristående förskola
  • Nytt äldreboende på Selma Lagerlöfs torg som ersättning för Backa hus
  • Ändringar i delegationsordningen med anledning av ny förvaltningslag
  • Information om nytt reglemente för stadsdelsnämnderna och redaktionella ändringar i delegationsordningen