Beslutat av Social resursnämnd 7 februari 2018

Publicerad 7 februari 2018

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Årsrapport 2017

Förvaltningen har skrivit en årsrapport för 2017. Årsrapporten är det sista ledet i uppföljningen av verksamheten och ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av året som gått. Årsrapporten är också ett underlag och ett första steg i arbetet med budgeten för 2018.

Så här sammanfattar förvaltningen året som gått:

Processägarskap för ett jämlikare Göteborg

Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad. Social resursförvaltning samordnar arbetet. Under 2017 har vi bland annat tagit fram ett program för Jämlikt Göteborg och skrivit en jämlikhetsrapport som beskriver och följer utvecklingen av Göteborgs ojämlikhet. De breda strategierna för Jämlikt Göteborg har förstärkts med inriktningen för målet Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare, som nämnden är processägare för tillsammans med SDN Askim-Frölunda-Högsbo.

Ökad kund- och brukarorientering

Förvaltningen arbetar aktivt för att öka kundernas och brukarnas delaktighet. Våra verksamheter använder många olika arenor, forum och metoder för att säkerställa att kunder och brukare är nöjda med insatserna. Vi arbetar för att utveckla bland annat synpunktshantering och vår interna avvikelsehantering. En utmaning är att ta reda på om våra verksamheter tillgodoser stadsdelarnas behov.

Stärkt barnperspektiv

Förvaltningens verksamheter som ger stöd till individer och familjer har länge arbetat för att stärka barnperspektivet. Kontinuitet och långsiktighet i arbetet har gjort att verksamheterna i stor utsträckning utvecklas på ett sätt som gynnar barnen. Fokus är på föräldraskap och att barnen får stöd utifrån egna behov och blir lyssnade på.

Positiv utveckling inom Bostad först

Fler hemlösa har under året fått lägenhet och stöd genom Bostad först. Metoden leder till ökad livskvalitet för individerna och minskade kostnader för staden. Kvarboendet för deltagarna ligger på 90 procent. Till skillnad från andra boendeformer är ungefär hälften av hyresgästerna kvinnor, vilket gör Bostad först viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Många medarbetare i omställning

Under året har förvaltningen ställt om flera medarbetare som tidigare arbetat med ensamkommande unga. Ungefär 75 tillsvidareanställda medarbetare har fått nya tillsvidareanställningar i staden, 65 medarbetare har tidsbegränsade lösningar som vikariat eller tjänstledighet medan fem medarbetare saknar lösningar.

Det är svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal. För att hantera detta arbetar förvaltningen med att motivera medarbetare att stanna kvar och utvecklas inom förvaltningen. De viktigaste faktorerna att arbeta vidare med är: gott ledarskap och kollegialt samarbete, en god arbetsmiljö med möjligheter till delaktighet och inflytande samt lönevillkor.

Bättre resultat än väntat

Årets resultat blev 13, 8 miljoner kronor. Det är 20,3 miljoner kronor bättre än väntat. Kombinationen av besparingar, ett effektivare omställningsarbete inom integration än beräknat och ökade intäkter gjorde att det befarade underskottet vände till ett positivt resultat.

Förvaltningen står inför flera ekonomiska utmaningar inför 2018. Omställning och anpassning inom integrationsområdet kommer fortsatt att leda till ekonomiska påfrestningar och påverka stödfunktionerna i förvaltningen. Det är också osäkert vilken ersättning förvaltningen kommer att få från Migrationsverket för verksamheten under 2015 och 2016. Andra ekonomiska utmaningar är en alltför låg beläggning inom våra korttidsvistelser samt ökade IT-kostnader.

Social resursnämnd godkände förvaltningens årsrapport för 2017, fastställde resultatet till 13, 8 miljoner kronor och det utgående egna kapitalet till 55,1 miljoner kronor.

Intern kontroll efter extern granskning

Under 2017 genomförde Social resursnämnd en extern granskning för att lära av erfarenheterna efter det omfattade flyktingmottagandet 2015. Granskningen resulterade i förslag på åtgärder för nämnden att arbeta vidare med och säkerställa. I en rapport beskriver förvaltningen vilka åtgärder som gjorts och det pågående arbetet. Förvaltningens samlade bedömning är att nämnden har tagit sitt ansvar i frågor kopplade till styrning och ledning. Det finns områden där dialogen och utvecklingsarbete behöver fortsätta. Det handlar bland annat om att fortsätta att fokusera på att bygga tillit mellan förvaltning och nämnd och att fördjupa kunskaperna om inköp och upphandling.

Social resursnämnd beslutade att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder.

Svar på remiss från Justitiedepartementet - Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig om Justitiedepartementets remiss Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96). Utredaren föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Förvaltningen är positiv till de skärpta reglerna och anser att barn så långt det är möjligt bör skyddas från att ingå äktenskap. Förvaltningen är däremot negativ till utredningens förslag om att undantagsbestämmelsen om synnerliga skäl bör vara kvar. Förvaltningen anser att undantagsbestämmelsen borde tas bort med hänvisning till barnkonventionen och att riskerna med barnäktenskap är många och väl kända. Att välja att ha den kvar innebär att barn kan tillåtas vara gifta i Sverige.

Social resursnämnd beslutar att godkänna yttrandet och att sända det till stadsledningskontoret.

Rapport om utredningar enligt lex Sarah under 2017

Lex Sarah innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Varje år sammanfattar förvaltningen i en rapport de utredningar enligt lex Sarah som genomförts under föregående år.

Under 2017 har 13 utredningar enligt lex Sarah hanterats i Social resursförvaltning. Tio av utredningarna gällde nya händelser under 2017. Det innebär att antalet lex Sarahrapporterade händelser ligger på en relativt jämn nivå i förhållande till de närmaste föregående åren. Tre av utredningarna har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har avslutat två av ärendena med bedömningen att nämnden fullgjort sin anmälnings- och utredningsskyldighet. Det tredje ärendet anmäldes i början av december 2017 och utredningen sändes till IVO under januari 2018.

Social resursnämnd beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Redovisning av förvaltningens systematiska brandskyddsarbete, SBA

En gång om året redovisar förvaltningen hur vi bedriver systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i våra lokaler.

Under 2017 har förvaltningen bland annat:

  • Följt upp och analyserat händelser, situationer och brandtillbud
  • Förtydligat utbildnings- och övningsplaner
  • Fortsatt att utbilda chefer och brandskyddsombud i systematiskt brandskyddsarbete

Social resursnämnd beslutade att godkänna redovisningen av förvaltningens arbete med det systematiska brandskyddsarbetet.

Svar på remiss om nytt reglemente för Social resursnämnd

Stadsledningskontoret ser över stadens reglementen och vill att nämnden yttrar sig om förslag till nytt reglemente för Social resursnämnd.

I förslaget har reglementet anpassats till den verksamhet som nämnden ansvarar för idag. Inaktuella och felaktiga uppgifter har tagits bort. För att skapa en bättre överblick har uppgifterna kategoriserats utifrån verksamhetsområden.

Förvaltningen anser att det nya reglementet återspeglar nämndens nuvarande uppdrag, att det har en tydlig struktur som gör det överskådligt, men att vissa paragrafer och texter behöver uppdateras ytterligare för att spegla nämndens uppdrag. Det handlar till exempel om att nämnden numera erbjuder särskilt boende även för personer med funktionsnedsättningar samt att nämnden fått ett utökat tillsynsansvar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Social resursnämnd beslutade att godkänna förslaget till reglemente för Social resursnämnd med reservation för förvaltningens förslag till ändringar.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63