Nämndmöte i Angered med tema våldsförebyggande och självstärkande program

Publicerad 29 september 2017

På nämndmötet den 26 september pratade politikerna bland annat om uppföljningsrapporten och boenden för äldre och personer med behov av särskilt stöd.

Arbetet mot våld i nära relationer och mot mäns våld mot kvinnor är prioriterat i Angered och politikerna har bestämt att det är en viktig del av trygghetsarbetet. Personer med funktionsnedsättning är en grupp som är särskilt utsatt för våld i nära relationer. På nämndmötet berättade två tjänstepersoner i förvaltningen om arbetet med V.I.P som är ett självstärkande och våldsförebyggande program för personer med funktionsnedsättning, både psykisk och intellektuell. Två deltagare som har gått V.I.P var med och berättade om kursen och de tyckte den var bra och att de lärt sig om sig själva, tränat på att sätta gränser och att fler borde få gå kursen.

- Stort tack för att ni har delat med er av era erfarenheter och tankar, sa nämndens ordförande Ali Moeeni (S).

- Det var väldigt modigt och bra att ni som har gått kursen kom hit till oss i nämnden och berättade, fortsatte Yvonne Palm (V), förste vice ordförande i nämnden.

Stadsdelarna ska arbeta tillsammans för att sänka kostnaderna

Stadsdelarna i Göteborgs Stad köper vård, boende och andra tjänster inom Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder för mycket pengar varje år. För att varje brukare ska erbjudas rätt insats till rätt kostnad och för att spara tid vill förvaltningarna att inköpen ska systematiseras och centraliseras för hela staden. Tjänstemännen tror att det ska spara mycket pengar på sikt. Politikerna tyckte att det var ett bra förslag.

- Det här är en viktig fråga och en nödvändig åtgärd, sa Emma Karlsson (M).

Fler bostäder med särskild service

I Göteborg behövs många fler bostäder för personer som har olika typer av funktionshinder, det kallas bostad med särskild service (BmSS). Politikerna vill göra en förstudie om att bygga sex till tio lägenheter på en tomt vid Bläsebogärdet i Hjällbo och undersöka vad det skulle kosta.

Långsiktig plan för fler äldreboenden

Göteborgs Stad har tagit fram en plan för fler äldreboendelägenheter. Planen har tagits fram av Örgryte-Härlanda som ansvarar för att planera äldreboenden för hela staden. Politikerna tyckte att planen var bra men påminde om att det är viktigt att planera när det ska byggas om eller renoveras, och att det kan behövas fler platser än vad planen säger. Politikerna ville också lyfta fram att det är bra att bygga utanför de centrala delarna i staden, till exempel i Angered. Här finns ledig mark, priserna är lägre och det är fint att bo här.

Uppföljningsrapport

Förvaltningen har lämnat in en rapport till politikerna för att berätta om hur arbetet går kopplat till de tre övergripande målen: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Förvaltningen berättade om några av alla de aktiviteter som görs, till exempel ordnas kärleksveckor på skolor för att barn och ungdomar ska få lära sig om sina rättigheter. När barn och ungdomar känner sig trygga och mår bra har de lättare att lära sig i skolan.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna om:

  • Samordningsförbundets ansökan om utökat bidrag för verksamhet 2018
  • ​Förändring i delegationsordningen inom LSS och SoL
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Uppföljning av åtgärdsplan efter Stadsrevisionens granskning år 2016
  • Svar till Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Göteborgs kommun
  • Svar på remiss angående Göteborgsförslaget 54 om fyrverkeriförbud
  • Göteborgsförslag - Trygga den tvåspråkiga grundskoleundervisningen i Göteborg
  • Mål- och inriktningsdokument för år 2018

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En förälder som bor i Hammarkullen berättade att han har två barn som går i Nytorpsskolan. Han tyckte det var oroligt på skolan med bråk och inställda lektioner och ville veta vad förvaltningen ska göra för att det ska bli bättre på skolan.

Nämndens ordförande tackade föräldern för att han kom till nämnden och berättade hur han upplevde skolan. Han och ordföranden i utbildningsutskottet har besökt skolan och träffat pedagoger och rektorer och pratat om hur skolan kunna förbättras. Det här beklagligt att det har varit turbulent på skolan, sa nämndens ordförande. Vår ambition är att det ska vara lugnt och bra studiero. Ordföranden i utbildningsutskottet berättade att skolledningen inser att de behöver arbeta tillsammans med pedagogerna på skolan för att förbättra arbetssätt. Sektorchefen berättade att skolan har tagit fram en handlingsplan för att öka trygghet och studiero, ska förstärka bemanningen på skolan och ordnar trivselaktiviteter och rastvakter för att skapa lugn. Skolan har också haft möten med vårdnadshavare. Det är viktigt att vi både ger information och skapar dialog med vårdnadshavarna, sa sektorchefen.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2017 sammanträder politikerna i nämnden den 31 oktober, 28 november och 19 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten