Ledningsomläggningar i Rosenlund inför bygget av Västlänken påverkar träd

Under andra veckan i januari börjar Trafikverket arbetet med ledningsomläggningar i Rosenlund inför bygget av Västlänken. Fotograf: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 29 december 2017

Under vecka två börjar Trafikverket arbetet med ledningsomläggningar i Rosenlund inför bygget av Västlänkens station Haga. Arbetet kommer bland annat att påverka de träd som står vid parkeringen framför Skatteverkets lokal.

Arbetet med ledningsomläggningarna i Rosenlund kommer att utföras i etapper och inleds vid Sahlgrensgatan och Hvitfeldtsplatsen för att i februari fortsätta vid rondellen norr om Rosenlundsbron och vidare västerut på Rosenlundsgatan. I samband med det tas parkeringsplatsen vid Rosenlundsplatsen i anspråk och sju lindar på platsen kommer att tas ned.

Tre lindar har flyttats

Under hösten 2017 flyttade Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, tre av de tio lindar som står vid parkeringen framför Skatteverket (Rosenlundsgatan).

De sju återstående lindarna på platsen går inte att flytta, bland annat för att de är för stora för att flytta med mobil trädflyttningsmaskin. De har heller inte det kulturhistoriska värde som motiverar de förberedelser som krävs för att flytta träd av deras storlek. Dessutom kan de ersättas med likvärdiga träd, vilket Trafikverket kommer att göra i samband med att mark och grönytor i området återställs.

Att ta ner de sju lindarna ingår i Trafikverkets förberedande arbeten inför bygget av Västlänkens station Haga och nödvändiga tillstånd har Trafikverket för att att fälla träden i och med att järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Trafikverket beräknar att arbetet med ledningsomläggningarna kommer att pågå under cirka fyra månader.

Mer information om ledningsomläggningarna och hur de påverkar framkomlighet, tillgänglighet med mera hittar du på Trafikverkets webbplats. Där finns också "frågor och svar" om träd och trädflytt.

Artiklar om flytt av träd på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling:

”Att flytta träd tar tid” Intervju med Eva Maria Hellqvist, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.
På sidan i länken ovan finns också artikeln ”Träd är ett grönkapital som vi bör värna om och inte slarva bort” där Örjan Stål, byggledare för trädarbetena, Trafikverket, är intervjuad och där finns en film från provlyften av träd i Haga i oktober 2015.

Fakta om träd som berörs av bygget av Västlänken

Cirka 1500 träd har inventerats inför bygget av Västlänken. Av dessa kan 700 bevaras på plats och 300 bevaras genom tillfällig eller permanent flytt. 500 träd ersätts med nya träd, eftersom de bedöms inte klara av en flytt eller påfrestningar under byggtiden.

Utgångspunkten är att bevara så många träd som möjligt i staden under bygget av Västlänken. I första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd.