Nytt från SDN Norra Hisingens möte den 20 juni 2017

Bild: MostPhotos

Publicerad 21 juni 2017

Sammandrag från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 20 juni 2017.

Information om Leader Längs Göta Älv

Stadsdelsnämnden fick information om EU-projektet Leader Längs Göta Älv.

Rapport från Öppet förmöte

Det rapporterades från det från det Öppna förmötet den 13 juni 2017 där samtalet under mötet handlade om äldreomsorg. Deltagare hade framförallt synpunkter på arbetsmiljön på äldreboenden i stadsdelen.

Ekonomisk lägesrapport maj 2017

Utfallet till och med maj är -42,7 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot budget med -5,1 miljoner kronor. Prognosen i maj visar ett underskott med -14 miljoner kronor för helåret. På grund av det ekonomiska läget beslutade nämnden att ha ett extra sammanträde den 15 augusti 2017 för att fatta beslut om handlingsplaner.

Interna riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiften

Stadsdelsnämnden beslutade om interna riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiften.

Yttrande avseende förslag till Göteborgs Stads program för jämlikt Göteborg 2018–2026

Social resursförvaltning har tagit fram ett förslag till Göteborgs Stads program för jämlik stad 2018–2026. Stadsdelsnämnden beslutade att avstyrka programmet och föreslår att programmet omarbetas.

Yrkande från M och L angående fritidsverksamhet och lokal för ungdomsgruppen 16 - 19 år

Moderaterna och Liberalerna har lämnat in ett Yrkande angående fritidsverksamhet och lokal för ungdomsgruppen 16 - 19 år. Stadsdelsnämnden beslutade att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att snarast ordna ett möte med ungdomarna för vidare dialog.

Åtgärdsplan utifrån revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2016

Stadsrevisionen har granskat stadsdelsnämndens räkenskaper, verksamhet och interna kontroll för år 2016. Nämnden fattade beslut om en åtgärdsplan där det framgår vilka åtgärder nämnden vidtagit och/eller planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som lämnats.

Återredovisning och återkrav av selektivt föreningsbidrag 2016

Stadsdelsnämnden godkände återredovisning av selektivt föreningsbidrag och beslutade om återkrav av föreningsbidrag för aktiviteter som inte genomförts.

Yrkande gällande kulturskolan

Ett yrkande om förstärkning av kulturskolans resurser lämnades från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, moderaterna och liberalerna. Stadsdelsnämnden fattade beslut om att sektor Kultur och fritids budget förstärks med 1 miljon kronor.