Nytt från nämnden

Publicerad 2 oktober 2017

Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 26 september 2017

Rapport från Öppet förmöte tema Trygghet i Tuve den 19 september

Två representanter från Tuve bangolf informerade om att Park- och naturförvaltningen ska höja deras arrende och varken bangolfen eller den bågskytteklubb som finns på samma område kommer att klara den höjningen. Två personer vill starta en förening för matlagning för barn och unga. Vidare lyftes frågan om sänkt elevpeng i den kommunala skolan och missnöjet med detta. En förälder med barn på fritidsverksamheten på Lillekärrsskolan framförde oro för barn och pedagogers situation på skolan.

Förslag till plan ”Bostäder för personer med funktionsnedsättning –

Planeringsledare stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda informerade om förslag till plan ”Bostäder för personer med funktionsnedsättning 2018-2021

Förstudie för bostäder med särskild service vid Litteraturgatan, etapp 1

Stadsdelsnämnden beslutade att ge Lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra förstudie för att undersöka möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna av inhyrning av bostäder med särskild service vid Litteraturgatan.

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Norra Hisingen

Förvaltningen redovisade resultatet av systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete, arbetsmiljö rond 1 2017 i Norra Hisingen samt sjukfrånvaron per juni 2017.

Uppföljningsrapport 2

Stadsdelsnämnden beslutade godkänna Uppföljningsrapport 2. I rapporten skriver förvaltningen om att det finns stora risker i och med att förskola och skola lyfts ut ur stadsdelsnämnden och att kostnadsutvecklingen inom Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder och Äldreomsorgen är fortsatt hög. En omorganisation i sig innebär stora påfrestningar på organisationen, inte minst på stödfunktioner. Inför budgetåret 2018 krävs anpassningar av verksamheterna.

Mål- och inriktningsdokument för stadsdelsnämnden Norra Hisingen 2018

Stadsdelsnämnden beslutade, genom omröstning, att anta förslaget på mål- och inriktningsdokument för budget 2018 från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Start av SPINK – samlad placerings- och inköpsfunktion i staden för sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Stadsdelsnämnden beslutar att ställa sig bakom deltagandet i och finansieringen av SPINK som är en samlad placerings- och inköpsfunktion i staden för sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Verksamheten ska starta den 1 januari 2018 och organisatoriskt vara knuten till stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo.

Identifiera lämpliga platser för kameraövervakning eller utökad kameraövervakning

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen att det för närvarande inte finns någon lämplig offentlig plats i Norra Hisingen där behov finns av kameraövervakning alternativt utökad kameraövervakning. Om situationen och förutsättningarna ändrar sig på någon offentlig plats i Norra Hisingen kommer det att göras en ny bedömning.

Plan för Göteborgs Stads jämställdhetsarbete

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till Göteborgs Stads plan för jämställdhet. Stadsdelsnämnden tillstyrkte förslaget till Plan för Göteborgs Stads jämställdhetsarbete men med en del synpunkter på innehållet.

Förslag till förbud mot fyrverkeri

I förslaget föreslår stadsledningskontoret att det ska finnas krav på tillstånd från polismyndighet för fyrverkerier i tättbebyggt område undantaget påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan klockan 20:00 till klockan 01:00 påföljande dag, att det ska finnas krav på tillstånd från polismyndighet för fyrverkerier för all användning oavsett tidpunkt i Göteborgs stadskärna och ett förbud mot fyrverkerier inom 100 meters radie från sjukhus, sjukhem, äldreboenden och kyrkogårdar. Stadsdelsnämnden tillstyrkte förslaget.

Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021–2035

Ett förslag till långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter för Göteborgs Stad 2021–2035 har tagits fram av enheten för äldreboendesamordning inom stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda. Stadsdelsnämnden tillstyrkte förslaget.

Vidare fattade stadsdelsnämnden beslut att ändra i delegationsordningen gällande tillägg av begäran om expansionsmedel för nya köpta platser i fullvärdiga bostäder enligt LSS och att ändra i kapitlet om fastighetsfrågor och avtal.

Stadsdelsnämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att hissa regnbågsflaggan på förvaltningens flaggstänger under helgen vecka 39 för att flagga för allas lika värde.