Beslutat av Social resursnämnd 22 november 2017

Publicerad 22 november 2017

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Social resursnämnd vill tillåta serveringstillstånd fram till klockan 05.00 även på fredagar

Helen Odenjung (L) föreslår i en motion att serveringstiderna för alkoholdrycker ska ändras och att det ska bli enklare att få serveringstillstånd till klockan 05.00 alla dagar. Idag gäller denna serveringstid endast lördagar.

Förvaltningen bedömer att det inte finns någon större efterfrågan i Göteborg på öppettider fram till klockan 05.00. Den nya trenden som förutspås är dagsfester. Ur ett folkhälso- och alkoholpolitiskt perspektiv bör inte serveringstiderna ändras till att gälla alla dagar. Forskning visar att större tillgänglighet leder till ökad konsumtion, ökade skador och skadegörelse.

Social resursnämnd beslutade dock att remissyttrandet från förvaltningen kompletteras med en skrivning om att staden bör tillåta att den senaste serveringstiden blir klockan 05.00 även på fredagar. Skälet är att det finns ett behov av att kunna stärka Göteborg som turistdestination och evenemangsstad. Förändringen behöver dock följas noga och utvärderas efter två år. Yttrandet skickades vidare till kommunstyrelsen.

Ansökan om medel till kampanj mot narkotika på krogen

Social resursnämnd beslutade att ansöka om 120 000 kronor hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län till en kampanj mot narkotika på krogen. Syftet med Tillståndsenhetens kampanj, som startar sommaren 2018, är att gäster ska kunna urskilja vilken krog som aktivt tar avstånd från narkotika och narkotikapåverkade gäster. Pengarna ska användas till kampanjmaterial, utbildningsinsatser, debattartiklar och Facebookinlägg.

Yttrande till förvaltningsrätten om Januari Restaurang & Bars serveringstillstånd

Januari Restaurang & Bar Handelsbolag har överklagat Social resursnämnds beslut om att bolagets serveringstillstånd ska förenas med villkor om uteserveringen ska vara utrymd 30 minuter efter serveringstidens slut.

Social resursnämnd vidhåller att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 21.30 alla dagar. En senare stängningstid skulle kunna medföra olägenheter för de närboende.

Uppföljningsrapport 3 2017

Social resursförvaltning har skrivit en uppföljningsrapport för perioden januari-oktober. Rapporten beskriver nämndens verksamhet, det ekonomiska läget, kvalitetsarbetet och utvecklingen inom personalområdet.

Rapporten visar bland annat att:

 • Omställningen inom integrationsområdet har inneburit stora påfrestningar. Förvaltningen har avvecklat elva boenden i egen regi och ställt om 150 personer till andra tjänster.
 • Ärendena på Etableringsenheten och Integrationscentrum har ökat och blivit mer komplexa.
 • Arbetsmiljön på Kallebäck och Bergsjöhöjd behöver förbättras. En handlingsplan har tagits fram.
 • Antalet besök på förvaltningens samtalsmottagningar har ökat. Orsakerna är bättre samarbete med stadsdelarna, informationssatsningar och åtgärder för att korta köerna.
 • Verksamheterna följer lagar och riktlinjer men systematiken i förvaltningens kvalitetsarbete behöver bli bättre. Vi behöver tydliggöra vad som ska göras och se till att det är hanterbart för chefer och medarbetare.
 • Förvaltningen har svårt att rekrytera utbildade och erfarna medarbetare till vissa tjänster. För att hantera det har vi bland annat satt högre ingångslöner och använt sociala medier i rekryteringen.
 • Resultat för perioden är 27, 4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det beror framförallt på att nämndens besparingsåtgärder fått effekt och att omställningen av boende för ensamkommande gått bättre än väntat. Prognosen är dock fortsatt osäker.

Nämnden beslutade att godkänna uppföljningsrapporten.

Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda möjligheten att inrätta ett virtuellt resurscenter

Social resursförvaltning har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda ett virtuellt resurscenter för personer som är utsatta för våld i nära relation. Syftet med centret ska vara att nå dem som inte kan eller vågar besöka ett fysiskt hjälpcenter.

För att utreda behovet har Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, kontaktat kommunala verksamheter, andra myndigheter och ideella organisationer. Bland annat framkom att polisen av säkerhetsskäl inte kan driva en webbplats i samverkan med andra och att sjukvården i nuläget inte har resurser att medverka.

Stora ekonomiska resurser behöver tillföras för att bygga upp en organisation runt ett virtuellt center. Ett mer resurseffektivt sätt är att utveckla information på www.goteborg.se och befintliga verksamheter som möter målgrupperna. Social resursnämnd beslutade därför att ett virtuellt resurscenter inte ska inrättas och att sända tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige.

Avtal om Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds medverkan i Kris- och relationsenheten 2018–2020

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har ett avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsnämndens insatser på Barnhuset för barn som upplevt våld i nära relation. Inför 2018 har avtalet setts över och reviderats för att bättre passa verksamhetens nuvarande innehåll. Förvaltningen bedömer att det nya avtalet ytterligare stärker arbetet med att ge barn en bra start i livet och fortsatt goda levnadsvillkor.

Social resursnämnd beslutade att godkänna avtalet.

Bidrag för år 2018 till civilsamhällets organisationer

Social resursnämnd beslutade att fördela bidrag på totalt 91,5 miljoner kronor för år 2018 till civilsamhällets organisationer i Göteborg som bedriver verksamhet inom det sociala området, organisationer inom funktionshinderområdet samt arbetsintegrerande sociala företag.

Social resursnämnd beslutade också att fördela 1,3 miljoner kronor i särskilda medel till Psykologenheten Hisingen för psykologstöd till våldsutsatta föräldrar och barn som har kontakt med kvinnojourerna i Göteborg, och för psykologstöd till våldsutsatta föräldrar som har kontakt med organisationen Bojen.

Yttrande till förvaltningsrätten om laglighetsprövning gällande Angereds Kamelcenter

Social resursnämnd har beslutat om ett yttrande till förvaltningsrätten angående Angereds Kamelcenter.

Bakgrunden är att Social resursnämnd sedan tidigare har krävt tillbaka de 500 000 kronor som beviljats Angereds Kamelcenter, eftersom organisationen inte kommit igång med sin planerade verksamhet.

Angereds Kamelcenter har betalat tillbaka 120 000 kronor och lämnat en avbetalningsplan där bara 80 000 kronor av resterande belopp skulle återbetalas. Det har Social resursnämnd inte godkänt. Angereds Kamelcenter hävdar i sin besvärstalan till förvaltningsrätten att nämnden har överskridit sina befogenheter och att beslutet om att inte godkänna deras återbetalningsplan bör upphävas.

Social resursnämnds yttrande är att nämnden inte har överskridit sina befogenheter med hänvisning till paragraf 13 i Reglemente för Social resursnämnd.

Social resursnämnd om Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program år 2018 - 2035

Social resursnämnd har svarat på en remiss från Business Region Göteborg (BRG) om ett näringslivsstrategiskt program som föreslås gälla för perioden 2018 - 2035. Programmet ska vara vägledande för stadens samlade arbete för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Ett mål är att skapa 120 000 nya jobb till år 2035.

Nämnden tycker att förslaget är bra och tillstyrker Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, med reservationen att det saknas tillräcklig belysning av den sociala dimensionen i programmet.

Svar på Göteborgsförslaget Stoppa omflyttningar av unga i asylprocess

Göteborgsförslaget Stoppa omflyttningar av unga i asylprocess föreslår att Göteborgs Stad tecknar avtal med Agape och Reningsborg genom så kallat Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Göteborgsförslaget innebär att de 10,8 miljoner kronor som Göteborgs Stad får i tillfälligt, statligt kommunbidrag ska gå till att asylsökande som fyller 18 år får bo kvar och slipper flytta till Migrationsverkets boende.

Göteborgs Stads kommunstyrelse har sedan tidigare beslutat att utöka kommunbidraget till Social resursnämnd med först två miljoner kronor och sedan ytterligare 8,8 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att förstärka och komplettera stödjande aktiviteter till asylsökande ensamkommande som fyller 18 år. Därför bereds inte Göteborgsförslaget inte vidare.

Fortsatt stöd till avhopparverksamhet

Social resursnämnd beslutade att förlänga det idéburna offentliga partnerskapet med det sociala företaget En annan sida av Sverige (EASAS). Nämnden finansierar EASAS stödcenter med två miljoner kronor samt ett utvecklingsprojekt i samarbete med SDF Angered med 500 000 kronor.

Förvaltningen anser att EASAS har lyckats väl med att nå målgruppen med specialinriktade insatser. De har också samarbetat aktivt med kommunens verksamheter.

SPINK samordnar placeringar på boenden

Social resursnämnd fick information om att Göteborgs Stad startar en gemensam inköps- och placeringsorganisation för socialtjänsten. Med den kan staden sänka kostnader för boenden och göra analyser över vad som bör göras i egen regi eller upphandlas. Den samlade inköps- och placeringsorganisationen kallas SPINK (Samlad Placerings och INKöpsorganisation för socialtjänsten) och har organisatoriskt placerats i Askim-Frölunda-Högsbo.

Det betyder att de tre placeringsfunktionerna i Social resursförvaltning - boendeverksamhetens placeringskansli, placeringskansli för ensamkommande barn och placeringsstöd för korttidsverksamheten - helt eller delvis tas över av den nya placeringsorganisationen.

Kyrkor har nattöppet för hemlösa under vintern

Social resursnämnd har beslutat att det ska finnas nattöppen verksamhet för akut hemlösa personer som behöver värme och vila. Verksamheten ska bedrivas sammanhängande under vinterperioden i samverkan med idéburen sektor och som komplement till de övernattningsplatser som finns.

Tre församlingar samverkar om att hålla öppet en månad var: Carl Johans församling, Oscar Fredriks församling och Annedals församling. Kyrkorna har öppet för behövande mellan klockan 22-07 från och med 15 december till och med 15 mars. Göteborgs Räddningsmission står för samordning och bemanning medan Social resursnämnd står för finansiering med 500 000 kronor.

Social resursförvaltnings boendeverksamhet höjer priser utanför index

I mars nästa år är nybyggda huset för akutboendet Tillfället, för hemlösa, inflyttningsklart. Hyran blir dyrare än i den nuvarande lokalen och därför höjs priset på platser till 1 420 kronor per dygn.

Prishöjning blir det också för Aröds Ungdomsboende, som görs om till ett HVB-hem för att möta det krav som ställs på boendeplatser för ungdomar mellan 18 – 21 år och för att möta efterfrågan på HVB-platser i stadsdelarna. Ett HVB-hem måste ha personal dygnet runt och trots att Aröd flyttar till billigare lokaler höjs därför priset till 2 400 kronor från i dag 2 000 kronor per dygn.

Svar på remissen Översyn av taxa för hemtjänst och hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsen har begärt svar av Social resursnämnd på remissen Översyn av taxa för hemtjänst och hälso- och sjukvård. Det handlar bland annat om en ny taxekonstruktion för trygghetslarm, för hemtjänst som utgår från utförd tid, för välfärdtekniktjänster och taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Social resursnämnd avstår från att svara på remissen eftersom nämnden inte har hemtjänst inom sitt ansvarområde och den hälso- och sjukvård som nämnden bedriver är mycket liten.

Nya priser inom Dalheimers hus och Eldorado

Dalheimers hus och Eldorado har verksamheter för främst personer med funktionsnedsättning. Social resursnämnd har beslutat om nästa års avgifter och priser för dessa verksamheter.

På Dalheimers hus förändras priserna på följande sätt:

 • Dalheimers hus inför gratis bad för barn på lördagar istället för familjebad.
 • Korttidsboendet hus höjer priserna med 2,5 procent, vilket motsvarar den allmänna kompensationen för höjda priser och för löner inom vård och omsorg i Göteborgs Stad nästa år.
 • Friskvården höjer priser där verksamheten har lägre priser än andra likvärdiga verksamheter. I de fall priset ligger högre blir det ingen höjning.
 • Hyrorna av konferenslokalerna justeras på ett sätt som i vissa fall innebär en sänkning, i andra fall en höjning.
 • Aktivitetscenter behåller samma pris som för 2017 och den modell för prissättning som staden använde fram till april 2017.

Ny prissättning för Eldorado:

 • För Eldorados dagliga verksamhet höjs priserna med 2,5 procent, vilket motsvarar den allmänna kompensationen för höjda priser och för löner inom vård och omsorg i Göteborgs Stad nästa år.
 • Eldorado ska anpassa sig till stadens nya modell för prissättning inom daglig verksamhet med andra tidsintervaller.

Nytt avtal om personliga ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Social resursnämnd har beslutat om ett nytt avtal med Bräcke Diakoni om att ha personliga ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Avtalet gäller från årsskiftet, när nuvarande avtal löper ut, och tre år framåt. Avtalet ingår i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Personliga ombud vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv. Ombuden vänder sig även till personer som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakter med socialtjänst, primärvård, den specialiserade psykiatrin och/eller andra myndigheter.

Delegation av beslut om privatkort, inköpskort och drivmedelskort

Social resursnämnd beslutade att förvaltningsdirektören ska få fatta beslut om vem ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje inköpskort och anställd. Syftet är att förenkla administrationen vid varje enskilt ansökningstillfälle.