Nämndmöte i Angered med tema socialtjänst i Lövgärdet

Publicerad 21 juni 2018

Under stadsdelsnämndens möte den 19 juni presenterades bland annat det arbete som individ- och familjeomsorgens enhet Barn och Unga gör i Lövgärdet. Nämnden fattade under mötet beslut om att inleda en förstudie för ett nytt äldreboende i Angered.

Stadsdelsnämndens möte inleddes med att två socialsekreterare och enhetschefen från Barn och Unga i Lövgärdet presenterade sin verksamhet. Enhetschefen berättade om vikten av närheten till människorna i området. Såväl från allmänheten som från nämnden fick Barn och unga-enheten positiv respons på sitt arbete, med förhoppningar om ett fortsatt gott arbete.

Kvalitetsrapport från sektor utbildning

Sektor utbildning presenterade sina resultat i en kvalitetsrapport. I rapporten presenterades prioriterade insatser inom utbildningsområdet. Språkundervisning kommer att lyftas som ett viktigt utvecklingsområde. Fokus kommer även att ligga på förbättrade möjligheter för studiero och trygghet för eleverna. Några av de utmaningar som finns är att stärka det strategiska arbetet, för att kunna få in fler legitimerade fritidspedagoger, lärare och specialpedagoger till skolorna.

Nytt äldreboende

Planer på att inleda en förstudie för ett nytt äldreboende i Angered presenterades för nämnden. Befolkningsökningen i Angered gör att det finns ett behov för fler platser på äldreboenden. I presentationen ska det även finnas förslag för renovering och förbättringsarbeten på äldreboendet Hammarhus. Nämnden godkände förstudien.

- Vi är glada över att se en mångfald av människor i våra äldreboenden, säger Stadsdelsdirektören Rickard Ernebäck.

Redovisning av insatser mot tvångsgifte och könsstympning

Utvecklingsledaren för Folkhälsa presenterade för nämnden det material som tagits fram för insatser mot tvångsgifte och könsstympning. Insatserna består av ett omfattande kommunikationsmaterial som tagits fram av sektor utbildning. I kommunikationsplanen ingår allt från filmer, affischer i skolor, samtal med föräldrar och kommunikation i sociala medier. Där finns även kontaktlistor med organisationer och professioner som hanterar frågorna, och som kan ge råd och stöd.

Nämnden ställde sig positiv till presentationen.

- Vi är jätteintresserade av att vara med i utvecklingen av arbetet, säger Ali Moeeni (S), nämndens ordförande.

Ny grundskola F-9 vid Bläsebo

Nämnden beslutade att godkänna tillägget för utökade lokaler i den planerade grundskolan i Bläsebo. Tillägget gäller lokaler för en idrottshall och kulturskolan.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Ansökan från Västra Götalands Idrottsförbund om föreningsstöd för 2018
  • Yttrande över förslag om Göteborgs stads policy om kvalitet
  • Redovisning av fördelning gällande förstärkt riktat stöd till föreningar i Angered 2017
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Lägesrapport för maj 2018

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En person berättade om en bit av väg 190, i närheten av Angereds kyrka, som man länge velat få flyttad. Önskemål om att ändra sträckan har lämnats in, och de som ligger bakom önskemålet fortsätter att påminna nämnden om ärendet och be dem om hjälp i frågan. Nämnden svarade att man fortfarande är medveten om frågan och hanterar ärendet.

En annan engagerad medborgare tog upp frågan om namnet på ett framtida område som kommer att heta Lärjegården. Enligt honom finns det ett område på Hisingen som heter Lärje, och att det område som utvecklas i närområdet borde heta Lärjeågården, då Lärjeån är det rätta namnet på Angered-sidan av Göta älv. Frågan om vem som står för namngivningen av områden kom även upp, något som nämnden meddelade att man skulle titta närmare på.

Möten i nämnden

Under sommaren 2018 kommer stadsdelsnämnden att ha möten 28 augusti, och 25 september.

För ytterligare information kontakta:
Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42