Göteborgs förskolor och grundskolor ska centraliseras

Publicerad 21 april 2017

Kommunfullmäktige fattade på sitt möte 2017-04-20 beslut om att centralisera förskolor och grundskolor i Göteborg.

Beslutet innebär:

 • att den föreslagna tid- och genomförandeplanen påbörjas
 • att en ny central förskolenämnd och förvaltning samt en ny grundskolenämnd och förvaltning är på plats den 1 juli 2018
 • att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för intermistiska nämnder för förskola respektive grundskola
 • att tillsätta en intermistisk förskolenämnd med sju ledamöter och sju ersättare
 • att tillsätta en intermistisk grundskolenämnd med sju ledamöter och sju ersättare
 • att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att påbörja implementering av de i utredningarna beskrivna förstärkningsområdena.

De områden man vill förstärka när det gäller skolan är:

 • Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande
 • Tydliggöra ansvar, styrning och ledning
 • Ökad likvärdighet mellan skolor.

De områden man vill förstärka när det gäller förskolan är:

 • Ökad kvalitet i undervisningen för barns lärande och utveckling
 • Tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling
 • Ökad likvärdighet mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar.

Mer information

Du kan i efterhand se diskussionen i fullmäktige på webb-tv, klicka på ärende nummer 16.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd