Beslutat av Social resursnämnd 20 december 2017

Publicerad 20 december 2017

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Iter ansöker om medel till volontärplatser för unga

Social resursnämnd beslutade att ansöka hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om 446 054 euro ur EU- programmet Erasmus+ för verksamheten Iter. Medlen ska gå till 73 volontärplatser samt nätverksbyggande och kompetensutvecklande aktiviteter under 2018–2020.

Social resursförvaltning och verksamheten Iter har sedan 2011 skickat ungdomar utomlands som volontärer. Syftet är att få deltagarna i studier, arbete eller närmare sysselsättning. Iter ansöker löpande hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att delfinansiera volontärperioderna. Myndigheten och Erasmus+ står för merparten av kostnaderna i samband med volontärtjänsten.

Ekonomiskt resultat fram till november

Resultatet för perioden januari-november var 27, 1 miljoner kronor. Det är 29 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det beror framförallt på att nämndens besparingsåtgärder fått effekt, att omställningen av boende för ensamkommande gått bättre än väntat och att medel till vissa uppdrag ännu inte fördelats eller använts. Resultat för hela 2017 väntas bli 5 miljoner kronor.

Struktur och tidplan för nästa års budget och uppföljning

 • Förvaltningen har tagit fram struktur och tidplan för uppföljning av mål, uppdrag, kärnverksamhet och ekonomi 2018. Förvaltningen föreslår att nämnden ska:
 • Följa upp verksamheten vid fyra tillfällen i så kallade uppföljningsrapporter och en årsrapport.
 • Lämna ekonomiska lägesrapporter i februari och maj.

Besluta om mål och inriktning för budget 2019 med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget. Nämnden ska fatta beslutet i god tid så att förvaltningen kan lämna förslag till beslut vid nämndens sammanträde i december.

Nämnden beslutade att fastställa förvaltningens förslag till struktur och tidplan för budget och uppföljning 2018. Nämnden beslutade också att komplettera nästa års sammanträdestider med ett möte 5 december för att besluta om budget för 2019.

Tilläggsbudget för mellanboenden och akutboenden

Social resursnämnd har beslutat att för år 2018 begära 5,5 miljoner kronor av kommunstyrelsen för finansiering av mellanboende. Mellanboenden är tillfälliga bostadslösningar för nyanlända som Migrationsverket anvisar till Göteborg.

Nämnden beslutade också att begära 17 miljoner kronor för nästa års beräknade kostnader för ekonomiskt bistånd till akutboende. Det är Etableringsenheten på Social resursförvaltning som utifrån Socialtjänstlagen beslutar om akutboende till nyanlända, främst barnfamiljer som saknar tak över huvudet.

Svar på remiss om nya avfallsföreskrifter

Kretslopp och vatten har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter tillsammans med miljöförvaltningen. Förslaget bygger på ett underlag från Avfall Sverige som bland annat innebär att ansvarsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägaren förtydligas.

Kretslopp och vatten föreslår också flera ytterligare förändringar. Till exempel ska arrangörers ansvar för avfallshanteringen förtydligas vid evenemang.

Social resursförvaltning anser att Kretslopp och vattens förslag till nya avfallsföreskrifter, i sin helhet, är bra och att det tar upp flera olika åtgärdsförslag på hur staden ska arbeta vidare med avfallsfrågor.

Social resursnämnd beslutade att tillstyrka remissen och att sända beslutet till Kretslopp och vatten.

Säkerhet vid utlandsresor

Social resursnämnd gav i november förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden med information om hur resepolicyn tillämpas ur ett säkerhetsperspektiv.

Vid genomgång av resepolicyn för Göteborgs Stad som förvaltningen följer poängteras att säkerhet och arbetsmiljö ska vägas in vid val av resa. Förvaltningen har även förtydligat innebörden i dokumentet Anvisningar för säkerhet i samband med utlandsresor för att garantera att resepolicyn tillämpas ur ett säkerhetsperspektiv. I anvisningarna står att man ska följa resepolicyn, att man alltid ska kontrollera på Utrikesdepartementets hemsida om de avråder att resa till resmålet samt att oavsett departementets råd alltid vidta försiktighet. Reglerna gäller för både medarbetare och brukare i förvaltningen.

Social resursnämnd avstår att besvara remiss från byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har begärt Social resursnämnds yttrande om en detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan, inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg, som en del av BoStad2021. BoStad2021 är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer, vilket innebär att Göteborg ska bygga 7 000 extra bostäder som ska vara klara 2021 då Göteborg firar 400 år.

Social resursnämnd avstår från att besvara remissen eftersom ärendet inte påverkar nämndens verksamhetsområden, målgrupper, eller de områden som nämnden ansvarar för ur ett hela-staden-perspektiv.

Social utvecklings uppdrag i 2018 års budget

I kommunfullmäktiges budget för 2018 tilldelas Social resursnämnd ansvar för flera olika uppdrag. Förvaltningsdirektören har gett verksamhetsområdet Social utveckling i uppdrag att ansvara för åtta av nämndens uppdrag. Nämnden godkände förvaltningens förslag om hur Social utveckling planerar att genomföra uppdragen.

Uppdragen är:

 • En plan för Jämlikt Göteborg ska tas fram.
 • Ett förslag till samhällsvetenskapligt forsknings- och innovationscenter för utveckling av välfärden ska tas fram.
 • Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialoger ska utvecklas.
 • Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- och fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism.
 • Jämlikhetsinsatserna i de socioekonomiskt mest utsatta områdena ska stärkas genom lokala initiativ och samverkan.
 • Göteborgs Stad ska skapa ett familjecenter genom idéburet offentligt partnerskap för utsatta EU-medborgare och papperslösa personer med särskilt fokus på barn, unga och familjer.
 • En utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet ska inrättas.
 • Verksamheten med cykelkök ska spridas till fler stadsdelar.

Beslut om ledamöter i Delaktighetsrådet

Social resursnämnd beslutade att utse 2018 års ledamöter i Delaktighetsrådet vid Dalheimers hus. Ledamöterna är nominerade av intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet. Delaktighetsrådet på Dalheimers hus är sedan 1 juli ett nytt råd för brukarinflytande, efter det tidigare Självförvaltningsrådet.

Nytt kansli för Göteborgs överenskommelse om samverkan med civilsamhället

Social resursnämnd beslutade att fördela 400 000 kronor till GSE, Göteborgsregionens sociala ekonomi, för att de ska driva ett samordningskansli för Göteborgs överenskommelse om samverkan med civilsamhället.

Tidigare har samverkansrådet Idékom haft kanslifunktionen, men sedan i somras har rådet ersatts av en modell för samverkan kring mer specifika intresseinriktningar. I den nya modellen har kanslifunktionen övergått till civilsamhällets organisationer.

GSE, Göteborgsregionens sociala ekonomi, är en ekonomisk förening som består av tio paraplyorganisationer som tillsammans indirekt ansluter många tusen medlemmar.

Göteborgs Stad tar fram en SRHR-plan

Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Social resursnämnd beslutade att sända förvaltningens första förslag på en SRHR-plan till utvalda remissinstanser, däribland stadsdelarna.

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och handlar om alla människors rätt att fritt från förtryck, diskriminering och våld bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion. Här ingår bland annat sex- och samlevnadsundervisning, information, rådgivning, stöd och vård.

Tidigare har ett övergripande och systematiskt arbete inom det området saknats i staden. Remisstiden är mellan 21 december 2017 – 29 mars 2018. Därefter kommer planen justeras och åter tas upp i Social resursnämnd innan kommunfullmäktige beslutar om den.

Föreningsbidrag för särskilda satsningar

Varje år fördelar Social resursnämnd riktade medel till civilsamhällets organisationer för insatser i Göteborgs Stads särskilda satsningar. En del av satsningarna har pågått under flera år, andra är nya. För två av satsningarna fördelar nämnden bidrag första gången 2018.

 • Skapa mötesplatser för HBTQ-personer med särskilt fokus på unga transpersoner.
 • Insatser för att det ska bli lättare att starta upp jourer.

Delegation av beslutanderätt i detaljplaneärenden som inte rör nämndens ansvarsområden

Nämnden har vid vissa tillfällen fått möjlighet att svara på detaljplanefrågor som inte påverkar nämndens verksamhetsområden, målgrupper, eller de områden som nämnden ansvarar för ur ett hela-staden-perspektiv. Nämnden har då avstått från att besvara remisserna. För att förenkla hanteringen av den här typen av ärenden beslutade nämnden att förvaltningsdirektören istället ska få möjlighet att fatta besluten.

Familjecentrerat arbete för socioekonomiskt utsatta barnfamiljer, EU medborgare och papperslösa

I kommunfullmäktiges budget för 2018 har Social resursnämnd fått uppdraget att skapa ett familjecenter genom idéburet offentligt partnerskap för utsatta EU-medborgare och papperslösa personer. Särskilt fokus ska ligga på barn, unga och familjer. Uppdraget är resurssatt med 10 miljoner kronor. För att stärka insatserna för dem som har det allra svårast föreslår förvaltningen ytterligare insatser för familjer och barn som lever under mycket svåra omständigheter i de geografiskt mest utsatta områdena i Göteborg. Det är insatser som även har en potential att nå papperslösa familjer.

Social resursnämnd godkände förvaltningens beskrivning av hur den ska genomföra uppdraget.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63