Älvegårdsförbindelsen förordas som tvärförbindelse i Torslanda

Publicerad 21 mars 2018

Trafiknämnden har fattat beslut om trafiken i Torslanda. Det handlar om olika åtgärder på kort sikt och en tvärförbindelse mellan väg 155 och Kongahällavägen. Per Bratthammar, projektledare för Trafiken i Torslanda kommer att informera om förslaget vid stadsdelsnämndens möte den 27 mars kl 16.30 på Medborgarkontoret.

Åtgärdsvalsstudien är en utredning där trafiken i Torslanda har utretts på en övergripande nivå av trafikkontoret. Den innehåller åtgärdsförslag som kan genomföras med och utan en tvärförbindelse.

Enligt trafikkontoret så behövs alla föreslagna åtgärder för att uppnå den samlade effekten. Det vill säga ingen åtgärd kan väljas bort med mindre än att det får negativa effekter på den förminskade minskningen av trafikflöden längs Kongahällavägen. Även de mindre omfattande åtgärderna är viktiga för helheten och de bidrar till den samlade effekten som ger förändring på systemnivå.

I stora drag har området för utredningen omfattats av Kongahällavägen mellan Torslandakrysset och Skra Bro, med alla dess anslutningar och tillfarter, Björlandavägen mellan Skra Bro och Hisingsleden, Sörredsvägen och Torslandavägen mellan Sörredsvägen och Torslandakrysset ingått i utredningsområdet. Men också området mellan Amhult, Torslandavallen och Torslandatorg.

Trafikkontoret har nu presenterat sin Åtgärdsvalsstudie och sitt förslag till systemlösning för Trafiken i Torslanda för trafiknämnden. Systemlösningen för Trafiken i Torslanda innebär att trafikkontoret föreslår att en tvärförbindelse byggs mellan väg 155 och Kongahällavägen, i läge Älvegårdsförbindelsen.

Följande beslut togs i trafiknämnden den 13 mars:

Trafiknämnden godkänner åtgärdsvalsstudie Trafiken i Torslanda

Trafiknämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att planera för ett genomförande av de åtgärder och planeringsåtgärder som beskrivs i åtgärdsvalsstudie Trafiken i Torslanda, inkluderat en tvärförbindelse till Torslanda. Det innebär att trafikkontoret ska arbeta för att skapa:

- Förutsättningar för att fler kan välja ett hållbart resande.
- Mer trafiksäkra skolvägar
- Förbättrad trafiksituation längs Kongahällavägen för förbättrad framkomlighet
- Förutsättningar för fortsatt bebyggelseutveckling i Torslanda

Trafiknämnden skickar Systemlösning för trafiken i Torslanda det vill säga förslag till placering av tvärförbindelsen på remiss.

Mer information om vilka åtgärder som ingår i åtgärdsvalsstudien hittar du under nämndhandlingar: Handling - § 77 Diarienummer 1692/14 Trafiken i Torslanda

Trafikkontoret ordnar utställning på Vingen under april-maj 2018

Efter det att systemlösningen (förslag på tvärförbindelsen) för trafiken i Torslanda gått ut på remiss till de offentliga aktörerna så kommer Trafikkontoret arrangera en utställning i Torslanda där systemlösningen presenteras. I samband med utställningen väntas Torslandaborna kunna lämna synpunkter till trafikkontoret. Utställningen beräknas att kunna hållas under april-maj 2018. Under den här tiden ges också stadsdelsnämnden Västra Hisingengen tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Trafikkontoret kommer under sommaren 2018 att behandla ärendet efter att det varit ute på remiss. Avsikten är att trafiknämnden efter detta ska ta ställning, och därmed även ges möjlighet till att fastställa ett läge för en tvärförbindelse. Efter detta är det tänkt att ärendet ska gå upp i kommunfullmäktige för ett ställningstagande.

- Det är viktigt att förstå att det finns boende i Älvegården som känner sig oroliga när vägen öppnas för mer trafik. Det är helt naturligt, då det finns boende, förskolor och skolor längs Nya Älvegårdsvägen. Utgångspunkten är att Älvegården ska fungera bra och vara tryggt även om förslaget Älvegårdsförbindelsen genomförs, säger Per Bratthammar, projektledare Trafiken i Torslanda.

Information vid nästa nämndmöte

Per Bratthammar, projektledare för Trafiken i Torslanda kommer att informera om förslaget vid stadsdelsnämndens möte den 27 mars kl 16.30 på Medborgarkontoret, Vårväderstorget 4.