Anteckningar från stadsdelsnämndens öppna förmöte den 21 november 2017

Publicerad 27 november 2017

Här kan du läsa vad invånare diskuterade med politiker och tjänstepersoner under nämndens öppna förmöte den 21 november.

Anteckningar från stadsdelsnämndens öppna förmöte den 21 november 2017

Frågor som medborgare lyfte under förmötet

Skola

Representanter från skolråd i Kärra samt ett nätverk för skolfrågor upplever att skolan inte agerar tillräckligt kraftfullt mot våld och kränkningar. De önskar mer information om vad som händer i skolan och att skolan tar fram en kommunikationsplan. De upplever tystnad och oklarhet kring vad som ska informeras och att de inte får reda på när det sker incidenter på skolan. Förälder från Brunnsboskolan instämmer, har läst i GP om händelser på Brunnsboskolan under året.

Patrick Gladh, stadsdelsnämnden ordförande informerar att när barn riskerar att fara illa –ska orosanmälan göras. Föräldrarna menar att polisanmälan behövs, tycker inte att det görs tillräckligt. Önskar också mycket mer förebyggande arbete.

Föräldrar upplever oro, både för barn som utsätts och för barn som utsätter andra för våld, om beteendet inte bryts medan barnen är små. Föräldrarna önskar att kontrakt skrivs mellan skola och hem. Diskussion om behov av regler, hur de tas fram och vilka som ska vara delaktiga.

Brunnsboförälder lyfter ett skolgårdsprojekt som stannat av, där barnen i våras arbetade fram behov för en bra utemiljö. Föräldern uppger att förvaltningarna säger att det inte finns pengar och att projektet inte blir av. Skolgården är asfalterad, saknar utrustning och kreativa platser. Har brister i utemiljön samband med oro och våld som varit på skolan under året? Patrick Gladh har ställt frågan till stadsdelsförvaltningen om vad som hänt med skolgårdsprojektet och varför det blivit som det blivit och inväntar svar från förvaltningen.

Kritik mot övre åldersgräns på 16 år för stadsdelens fritidsgårdar

Personal från fritidsgårdar samt föräldrar kritiserar stadsdelsnämndens beslut att sänka åldersgränsen till 16 år. Man menar att det fått en rad negativa följder. Fritidspersonalen har fått sämre relation till äldre ungdomar och har inte lika stor kunskap om vilka de är, vad de gör och hur de mår. Man menar också att beslutet lett till att sniffning, skadegörelse och klotter har ökat bland ungdomarna eftersom de inte har något att göra utan tvingas vara utomhus på kvällarna.

Närvarande ungdomar framför att de vill ha någonstans att vara på fritiden och att det måste vara i Kärra. Känslan är att man inte är välkommen där man bor utan tvingas bort för att kunna träffas och umgås med andra.

En annan konsekvens av att ungdomarna inte kommer in på fritidsgården är att vissa människor upplever ökad otrygghet när unga samlas i grupp vid torgen liksom busåkning med moped, som man menar att beslutet också fått till följd.

Förslag lämnas om att stadsdelens fritidsgårdar kan ha särskilda kvällar för de äldre ungdomarna eller att man delar upp kvällarna, där de som är under 16 år får vara där först och så får de äldre komma in efter det.

Närvarande politiker informerar om att det finns ett uppdrag till förvaltningen om att leta efter en lokal för äldre ungdomar.

Förvaltningen informerar om att man styrs av de beslut som stadsdelsnämnden tar och att det är därför man har verkställt 16-års gränsen men att i det uppdrag man fått om att leta efter en lokal för unga, arbetar för att äldre och yngre ska kunna mötas. Förvaltningen inventerar lämpliga lokaler för att se om man kan bredda verksamheten som redan pågår och använda lokalerna till fler målgrupper. Uppdraget ska återrapporteras till stadsdelsdirektören i mitten av december 2017.

Polisen framför att det ofta är problematiskt när yngre och äldre ungdomar blandas.

Nedlagd fritidsverksamhet på Tärningen

Synpunkt lämnas om att fritidsverksamheten för de yngre barnen upp till 12 år inte längre fungerar bra. Tidigare fanns en gemensam fritidsverksamhet på den så kallade Tärningen med barn från olika delar av Kärra. Nu finns inte den verksamheten utan fritidsverksamheten arrangeras på respektive skola. Deltagaren menar att det lett till att sammanhållningen mellan barnen försvunnit och att färre barn är med på fritids totalt sett.

Övriga frågor

Utveckling av Kärra Centrum

Det har länge funnits planer på att utveckla Kärra Centrum och bygga nytt i Kärra, en medborgare undrar vad som händer med detaljplanen.

Förvaltningen informerar om att de större förändringarna dröjer och att förvaltningen tycker att det är tråkigt.

PRO

PRO känner oro för var de ska kunna vistas framåt i och med de lokalförändringar som ska göras i Kärra. De alternativa lokaler de erbjudits är inte lämpliga för verksamheten enligt besökaren. Närvarande politiker lovar att lyfta frågan extra på nästa nämnd, och ställa frågan om förvaltningen uttömt alla möjligheter. Se bilaga 1.

Trygghet i Kärra

Ett samtal följer om Kärra som område och trygghet i synnerhet. Ibland är det dåligt skottat och sandat på vissa ställen. En deltagare tycker att upplevelsen har ändrats de senaste åren och känner sig inte längre trygg på småvägar, upplever sig otrygg när hen möter ungdomar i grupp. En annan medborgare menar att när man blir äldre och sämre fysiskt så kan upplevelsen av otrygghet öka utan att faran egentligen ökar.

Positivt med Kärra är bland annat att det finns god tillgång till service. En deltagare har noterat att man röjt i buskage och det är positivt, en enkel åtgärd som gör stor skillnad för tryggheten.

En deltagare lämnar en synpunkt om att det finns för få parkeringsplatser nere vid vårdcentralen nu när hemsjukvården har sina tjänstebilar där. Det behövs fler platser till besökare och anställda på boendet som ligger där. Förvaltningen ska kontakta fastighetsägaren för att undersöka frågan vidare.

Datum, tid och plats: 21 november 2017 klockan 18 - 20 i Lillekärrsskolans matsal

Antal närvarande medborgare: 25 personer

Närvarande politiker: Patrick Gladh (S), Madlen Gunnarsson (S), Catharina Perlenius (M)

Närvarande tjänstepersoner: Åsa Lorentzi, Bengt Nilsen, Maria Fridén, Karl-Erik Engström, Christer Klingberg, Anna Lifjorden, Johan Fritz, Carola Hermansson, Louise Andersson, Marko Ivanisevic, Johan Pantzare

Bilaga 1

Utöver anteckningarna så beslutar stadsdelsnämnden att specifikt lyfta nedanstående på kommande sammanträde:

PRO känner oro för var man ska kunna vistas framåt i och med de lokalförändringar som ska göras i Kärra. De alternativa lokaler man erbjudits är inte lämpliga för verksamheten enligt besökaren.

Närvarande politiker lovar att lyfta frågan extra på nästa nämnd, och ställa frågan om förvaltningen uttömt alla möjligheter till alternativ lokal.