Detta diskuterade medborgare, politiker och tjänstepersoner på öppet förmöte i Tuve i tisdags.

Fotograf:

Publicerad 22 september 2017

Anteckningar från stadsdelsnämndens öppna förmöte den 19 september 2017.

Frågor som medborgare lyfte under förmötet

Minskad Skolpeng

En förälder är bekymrad över att stadsdelen drar ner på skolpengen för att det finns ett budgetunderskott. Det är olika räkenskapsmodeller för friskolor och kommunala skolor vilket leder till olika mycket skolpeng. Synpunktslämnaren menar att detta är ett demokratiskt problem eftersom det inte blir utbildning på samma villkor.

Samtalsledande politiker informerar om att Göteborgs Stad nästa år får en annan organisation av förskola och skola då detta ansvarsområde lyfts från stadsdelarna och placeras i en central förvaltning.

Föreningar

Två representanter från Tuve bangolf besökte mötet. Park och naturförvaltningen ska höja deras arrende och varken bangolfen eller den bågskytteklubb som finns på samma område kommer att klara den höjningen. Man skulle i så fall behöva höja kostnaden för barn och vuxna till nivåer som skulle innebära att de flesta som idag besöker klubben inte skulle kunna fortsätta spela.

Bangolfen tar stort socialt ansvar, de har haft feriejobbare i sommar och har samarbeten med skolan som är på väg att utökas.

Frågan om föreningens situation kommer att lyftas på nästkommande nämndsammanträde 26 september.

Två besökare håller just nu på att starta upp en förening för barn och unga.

Man har redan 20–25 unga i sitt nätverk som uttryckt behov av sociala aktiviteter som komplement till idrott.

Oro över fritidsverksamheten på Lillekärrskolan

En förälder med barn på fritidsverksamheten på Lillekärrskolan framför oro för barn och pedagogers situation. Detta gäller framförallt det så kallade E-spåret på skolan. Föräldern känner sig inte trygg med att lämna barnen på fritids. Föräldern upplever att det är många barn på få personal, att det är en hög ljudnivå och personalen verkar pressad. Föräldern har inte hört något om det planeras för mer personal, om det beror på budgeten eller om man inte får tag på personal. Föräldern tycker sig märka av de dåliga förhållandena på sitt eget barn som inte mår bra av detta. Hon ifrågasätter också om det är lämpligt att varje barn får en surfplatta om ekonomin är så dålig.

Förslag lämnas om att stadsdelens politiker ska komma ut till Lillekärrskolan för att själva bilda sig en uppfattning om situationen på fritidshemmet.

Fri simskola

Fråga ställs om fri simskola och om inte alla elever enligt skollagen ska erbjudas det. Det påtalas att inte alla elever på Lillekärsskolan får fri simundervisning.

Kapacitetsproblem på kollektivtrafiken

Besökare framför synpunkt om att bussarna till Tuve blir överfulla då flera skolklasser ibland kommer på vid Hjalmar Brantingsplatsen och även andra hållplatser, när skolor gör utflykter med eleverna. Enligt en närvarande pedagog i samtalet ska lärarna i förväg kontakta Västtrafik så de kan dimensionera och eventuellt sätta in fler bussar. Detta görs inte alltid.

Omläggningen av buss 17 har medfört att servicen på Wieselgrensplatsen har minskat då stombussen inte längre passerar området.

Önskemål framförs om en ringlinje i stadsdelen som går mellan Tuve, Kärra och Backa. Det är idag för omständligt att åka på mellan olika primärområden. Tvärförbindelserna är dåliga och man får åka via Hjalmar Brantingsplatsen för att byta vilket tar lång tid.

Kollektivtrafik till Hisingsparken

Synpunkt framförs om att det saknas kollektivtrafik till de nya välbesökta lekplatserna i Hisingsparken. Barn och föräldrar är bilburna dit vilket skapar mycket trafik.

Tillsynslärare i skolan

Flera besökare lämnar förslag om att så kallade tillsynslärare bör återinföras i skolan igen, som arbetar förebyggande och stödjande med elever vilket skapar bättre ro och mer tid för läraren att ägna sig åt undervisning. Synpunktslämnarna anser att stadsdelens politiker ska ta till sig av detta.

Servicenummer för utemiljön

Telefonnumret 031-150017, dit man förut kunde vända sig med synpunkter om belysning, växtlighet, nedskräpning, klotter med mera, är borta. Det fungerade bättre än nu när man ringer stadens växelnummer. Den kommunala organisationen är för komplex och med för många stuprör vilket leder till att åtgärder faller mellan stolarna i dessa frågor. Det måste vara enkelt för invånarna att förstå var man skall vända sig och för att få återkoppling. Klotter är exempel på en sådan fråga som faller emellan. Bättre samordning efterfrågas.

Trygghet i Tuve

  • Återvinningsstationerna vid Arvesgärde är ofta väldigt skräpiga och nedsmutsade. Det borde finnas ett journummer att ringa när det behöver städas. Idag kan man t.ex. inte ringa på helgen vilket gör att stationerna blir överfulla.
  • Polisen behöver titta till parkeringen vid bangolfen. Man har sett omlastning till mindre lastbilar där och människor som kommer och går.
  • Ungdomar med mopeder som tar mycket plats på Tuve torg upplevs av en besökare som otryggt.
  • Gatlyktor längs vägar och cykel/gångbanor är ofta trasiga. De nya LED-lamporna verkar ge sämre ljus och dessutom gå sönder oftare. I den nya rondellen vid torget har fem lampor varit släckta i ett halvår.
  • Det är ofta stökigt vid återvinningsstationerna.
  • Tycker att det är rent och snyggt kring torget för det mesta, dock krossas rutorna till busskurerna lite då och då.
  • Elever från Tuve på väg till Fridaskolan måste korsa Tuvevägen, en av de mest trafikerade gatorna i området, i rusningstrafik. Det ökar otryggheten för barnen och leder till att föräldrar måste skjutsa sina barn, vilket i sin tur skapar smärre trafikstockningar.
  • Idrottshallen vid Glöstorpsskolan används rätt ofta för turneringar och cuper. Ytorna utanför hallen används som parkering och det är olyckligt eftersom trafiken till och från hallen passerar just utanför vårt område. Det körs för fort, och Matargatan är inte anpassad för detta.
  • Angeläget att få bort allt klotter, även det som är på privat mark. Synpunktlämnaren tycker också att det ofta är skräpigt vid Tuve torg och kring Glöstorpsskolan.

Datum, tid och plats: 19 september 2017 klockan 18-19.30 i Glöstorpsskolans matsal

Antal närvarande medborgare: 9 personer

Närvarande politiker: Pierre Alpstranden (M), Siv Andersson (S), Lars Nordin (L), Olle Johnsson (L)

Närvarande tjänstepersoner: Tarja Mattila, Bengt Nilsen, Maria Fridén