Vårens sista nämndmöte i Angered om stöd till föreningar och resultaten i skolan

Publicerad 27 juni 2017

På nämndmötet den 21 juni pratade politikerna bland annat om stöd till föreningar och resultaten i skolan.

Göteborgsförslag om allergianpassad förskola

Den som bor i Göteborg kan påverka och lämna förslag direkt till politikerna genom Göteborgsförslaget, www.goteborg.se/goteborgsforslaget Alla som vill får rösta på förslagen. Om ett förslag får mer än tvåhundra röster tas förslaget upp av politikerna.

Det har kommit ett förslag om att bygga en allergianpassad förskola för barn med svåra allergier.

Politikerna tyckte att det är ett viktigt förslag, men förskolenämnden som ska ansvara för förskoleverksamheten i hela Göteborgs Stad bör få bestämma detta.

Förskolenämnden börjar sitt arbete 1 juli 2018.

Förslag till program för en jämlik stad

Skillnaderna i livsvillkor i Göteborg är stora. Därför har man tagit fram ett program för att minska skillnaderna, det heter ”Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018-2026”.

Målet är att alla som bor i Göteborg ska ha samma förutsättningar att må bra och att ha ett bra liv. Politikerna i Angered tycker att det är ett bra och viktigt arbete.

Fler bostäder med särskild service

I Göteborg behövs många fler bostäder för personer som har olika typer av funktionshinder, det kallas bostad med särskild service (BmSS). Politikerna vill göra en förstudie om att bygga åtta till tio lägenheter för bostad med särskild service vid Kryddhyllan i Gårdsten, och undersöka vad det skulle kosta.

Extra pengar till stadsdelens föreningar 2017

I Angered finns många föreningar och politikerna ger mycket ekonomiskt stöd till föreningar jämfört med andra stadsdelar. Det är svårt att få en överblick hur föreningsstöd fördelas mellan olika idrotter och hur det ser ut med jämställdhet. Därför vill politikerna ha en redovisning av hur det ser ut med bland annat jämställdheten i föreningarna.

Politikerna vill också ge ett extra stöd på 1,5 miljon till föreningar för aktiviteter som bidrar till ökad jämställdhet, jämlikhet, fokus på HBTQ-frågor och till trygghets- och hälsofrämjande insatser.

- Angered är en stadsdel med ung befolkning och invånare från många olika länder och föreningarna fyller en viktig funktion för angeredsborna, sa Ali Moeeni (S), ordförande i nämnden. Stadsdelsnämnden har fördjupat samarbetet med föreningarna och vill nu ge det här riktade stödet för att öka andelen flickor, kvinnor och personer med funktionsnedsättning i verksamheterna. Det är viktigt att alla känner sig inkluderade, menade Ali Moeeni.

Skolresultaten

Stadsdelsdirektören berättade om arbetet i förvaltningen och om betygsresultaten som just blivit klara.

- Vi ser av resultatet att de elever som gått flera år i skolorna i Angered klarar sig bra i skolan. De elever som bara gått några år i stadsdelens skolor klarar sig sämre, förklarade Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör.

I Angered har andelen elever med gymnasiebehörighet meritvärdet minskat. Samtidigt visar resultaten att de elever som har gått minst fem år i Angereds kommunala skolor klarar sig bra. Närmare 77 procent av dessa elever har gymnasiebehörighet och nästan 60 procent av eleverna har godkända betyg i alla ämnen. Det visar att skolorna arbetar på ett bra sätt.

- Det är viktigt att vi kommer ihåg det här, att vi har is och magen och väntar ut resultaten så att skolorna får chans att jobba med eleverna, sa Hillevi Werring (MP). Vi politiker måste stå upp för våra skolors arbete och resultat.

Ali Moeeni, nämndes ordförande, avslutade mötet med att tacka förvaltningen för ett gott arbete under våren och önskade alla, både politiker, åhörare och tjänstemän en riktigt trevlig sommar.

- Vi känner oss trygga och nöjda med det strålande arbete ni gör, sa Yvonne Palm (V), förste vice ordförande i nämnden.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna om:

  • Uppföljningsrapporten maj 2017
  • Kompletterande budget 2017
  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande Stadsrevisionens granskning år 2016
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Rapport från stadsdelsnämndens presidium

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En kvinna från Gårdsten tyckte att när det byggs så mycket bostäder i området, så måste man tänka på hur människor ska resa till och från Gårdsten. Hon vill att det ska gå elbussar istället för spårvagnar eller vanliga bussar.

Ordföranden i stadsdelsnämnden lovade att politierna och tjänstemännen ska ta med sig frågan till de förvaltningar och nämnder som har ansvar för kollektivtrafik.

En man som bott länge i Angered och trivs här, berättade att hans barn har placerats på olika förskolor och skolor eftersom de inte fått någon syskonförtur. Detta har gjort att det yngsta barnet känner sig otryggt. Det gör också att det blir långa transporter varje dag för familjen. Mannen och hans fru har försökt komma i kontakt med den ansvarige rektorn men utan att lyckas.

Nämndens ordförande beklagade upplevelsen och förklarade att skolan ska vara tillgänglig för föräldrarna och att rektorerna måste vara lätta att få kontakt med. Barnen trygghet är mycket viktig.

Stadsdelsdirektören förklarade att han är överraskad över att familjen inte fått svar från rektorn. Alla har rätt att få beslut förklarade för sig och tjänstemännen i förvaltningen ska vara lätta att kontakta och svara direkt när de får frågor.

Chefen för Sektor Utbildning, förklarade att alla inte kan få sitt förstahandsval av förskoleplats men att alla har rätt att få beslutet förklarat för sig och kan överklaga om de vill. Sektorschefen bad mannen kontakta henne så att de kan reda ut vad som hänt och lösa problemen.

En man som bor i Hjällbo och är aktiv i hembygdsföreningen berättade om ett så kallat Göteborgsförslag om att skapa en kulturpark vid Angereds Kyrka. Han undrade i vilken nämnd förslaget kommer att hanteras.

Nämndens ordförande berättade att han känner till förslaget från ett tidigare möte i nämnden. Han berättade att presidiet skrivit ett brev till byggnadsnämnden och att man nu ska kontakta även trafiknämnden om förslaget.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2017 sammanträder politikerna i nämnden den 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar