Ek vid Krokängsplan förbereds för flytt inför bygget av Hamnbanan

När Hamnbanan byggs kommer den stora eken vid Krokängsplan att behöva flyttas. Förberedande arbeten inför flytten börjar den 25 oktober. Foto: Trafikverket

Publicerad 20 oktober 2017

Den 25-26 oktober kommer Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, att börja förbereda en stor ek för flytt vid Krokängsplan, inför Trafikverkets bygge av Hamnbanans etapp Eriksberg-Pölsebo.

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet ska banan byggas ut till dubbelspår.

Eftersom järnvägen kommer att dras genom Bratteråsberget och Krokängsberget, kommer delar av Krokängsparken att påverkas. Bland annat kommer ett 30-tal träd att behöva flyttas, varav 13 tillfälligt och övriga permanent.

Stegvisa förberedelser

De flesta träden kommer att kunna flyttas med mobil trädflyttningsmaskin men en ek är så stor att den måste flyttas med kran. Det kräver omfattande förberedelser som sker stegvis minst två växtsäsonger innan trädet ska flyttas.

Arbetet med att förbereda eken kommer att pågå under två dagar. Grässvålen och jordmassor som fyllts på ovanpå trädets ursprungliga rotsystem kommer försiktigt tas bort. Sedan kommer ett 10 cm tjockt lager mulch (kompost och träflis) läggas på för att gynna rotutvecklingen.

Vedertagen metod

Nästa tillfälle som eken förbereds är under tidig vår 2018. Då kommer ett så kallat vitaliseringsdike att börja grävas runt trädet i dess rotsystem för att skapa en kvadratisk rotklump.

Två sidor grävs våren 2018 och återstående två sidor grävs under hösten 2018. Runt de framgrävda delarna av rotklumpen sveps sedan en skyddande plast och därefter fylls diket igen med det uppschaktade materialet. Det är en vedertagen metod som används världen över för att förbereda träd för flytt och Trafikverket arbetar tillsammans med specialister inom området med mångårig erfarenhet av liknande projekt.

Eken kommer att flyttas cirka 60 meter norrut någon gång mellan 2020 och 2022.

Samarbete för att skydda träd och naturmiljö

Trafikverket har, tillsammans med Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, tagit fram ett särskilt dokument som visar hur Trafikverket planerar att arbeta för att minimera skador på naturen: ”PM Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”. På Trafikverkets webbplats finns ytterligare information om Hamnbanan och de olika etapperna.

Mer information om byggnation av Hamnbanans olika etapper, dess påverkan på naturmiljön med mera finns på Trafikverkets webbplats.