Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

Nu anlägger park- och naturförvaltningen ett grönt stråk med oaser längs Kvillebäcken. Ett området som varit ett naturligt stråk att röra sig längs sedan vikingatiden och som utgjort gräns för landet mot Norge.

Publicerad 28 augusti 2017

Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.

Stråket är 4 kilometer långt och kommer att märkas ut med informationsskyltar vid entréerna och gula avståndsmarkörer längs stråket.

Först anläggs två entréområden som också ska fungera som mötesplatser. Längre fram i höst anläggs två oaser - en dansbana vid Kvilleplatsen (vid Backaplan) och ett utegym vid Aröd. Hela stråket ska stå färdigt våren 2018.

Från stad till landsbygd

Hjalmar Brantingsgatan blir entrén till stråket från söder. Platsen får nya sittplatser, planteringar, avståndsmarkörer och skyltar med information om stråket och hur långt det är till oaserna (utegym och dansbana).

Finlandsvägen blir entrén till stråket från norr. Där skapas en mötesplats/tydligare entré till Hökälla naturområde och det blir sittplatser, cykelparkering och informationsskyltar. I Kvilledalen utgör Hökälla naturområde en tydlig övergång från stad till landsbygd. Naturområdet, med sitt rika växt- och djurliv samt fågeldammar, ligger endast 4 km från centrum och erbjuder möjlighet till avkoppling såväl som naturupplevelser.

- Kvillebäcken är ett av stadens centrala vattendrag och rinner i två av Älvstadens utvecklingsområden; Frihamnen och Backaplan. Vattendraget är idag outnyttjat och lite bortglömt men har stor potential att utvecklas till en vacker och välanvänd oas på centrala Hisingen. Att vi nu skapar ett grönt stråk med oaser längs Kvillebäcken är ett första steg i den riktningen, säger projektledare Petra Wernersson, park- och naturförvaltningen.

Stråket - en jubileumssatsning

Stråket längs Kvillebäcken är en del i jubileumssatsningen att skapa fler “Blå och gröna stråk och oaser” i staden. Målbilden fram till 2021 för satsningen är ”att göteborgarna och besökare har större tillgång till vatten och grönska genom sammanhängande gång- och cykelstråk. Och det finns fler inbjudande mötesplatser längs stråken. Göteborg är en grön och skön, socialt sammanhållen stad som kan bli förebild för andra städer.”

Denna målbild möjliggörs genom det upprustade stråket längs Kvillebäcken. Förutom att stråket är kopplat till Frihamnen i söder där en annan jubileumssatsning - Jubileumsparken - växer fram, och till Hökälla i norr så finns även koppling i väster till Flunsåsstråket, som är ett område i Kvillebäcken vid Lundby.

Läs mer om jubileumssatsningarna på webbplatsen för Göteborg 400 år 2021 (goteborg2021.com)

Bygger på idéstudie och dialog

Till grund för planeringen av stråket ligger stadsbyggnadskontorets idéstudie för Kvilledalen. Idéstudien är resultatet av byggnadsnämndens uppdrag (maj 2012) att ta fram en plan som visar hur Kvilledalen kan omvandlas till en värdefull park vid Backaplan och tillgängligt grönstråk från älv till älv.

I dialogerna, som var en del i idéstudien, framkom önskemål som stråket längs Kvillebäcken kan göra verklighet av. Det handlar bland annat om kopplingar mellan befintliga stråk, om mötesplatser, möblering, belysning, aktiviteter för såväl vila som rörelse, tydlig entré till Hökälla, fler informationsskyltar och att Kvillebäcken ska upplevas som en trygg och tillgänglig ”framsida” och inte som idag – en otrygg och otillgänglig ”baksida”.

Tidigare åtgärder längs Kvillebäcken

Tidigare åtgärder som park- och naturförvaltningen gjort för att lyfta fram området längs Kvillebäcken är nya planteringar, sittplatser, belysning, lekplatser, nära anslutande ”pocketparks”, bryggor och skulptering av grönska.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. I år sätter vi extra fokus på Göteborgs gröna och sköna platser, nya som gamla. Läs mer på goteborg2021.com.