Sammanfattning av invånarnas frågestund 6 februari

Publicerad 7 februari 2018

Budgetanpassningar i skolan, trasig gatubelysning samt hälsosam skolmat var frågor som togs upp på allmänhetens frågestund med stadsdelsnämndens politiker den 6 februari.

Ett tjugotal invånare besökte frågestunden. Flertalet var vårdnadshavare och pedagoger som kommit för att ställa frågor och framföra sin oro kring planerade förändringar på två av stadsdelens skolor; Kungsladugårdsskolan och Fjällskolan.

Den första gruppen som ställde frågor ville veta hur politikerna tänker kring en planerad förändring på Kungsladugårdsskolan. Förändringen, som är planerad till hösten, skulle innebära att skolans fyra parallella spår blir tre. Det i sin tur skulle enligt gruppen göra att det blir fler elever per klass samt färre pedagoger på skolan. Detta menar man skulle leda till en stor försämring för barnen, både när det gäller trygghet, trivsel och studieresultat. Dessutom riskerar man att lärarna på skolan inte hinner ge alla elever det stöd de behöver i undervisningen och att arbetsmiljön försämras. Gruppen förklarade att det är lärarnas marknad nu och att de ser en risk för att många söker sig vidare om förändringen genomförs.

Gruppen påminde stadsdelsnämnden om de prioriterade mål för skolan som politikerna beslutat om och skickade med att stadsdelen borde kunna skjuta till av sitt egna kapital för att stötta upp i skolan.

Stadsdelsnämndens ordförande Bosse Parbring tackade gruppen för genomgången och presentationen av lägesbilden på Kungsladugårdsskolan. Han framförde att det stämmer att skolan är en särskilt prioriterad fråga för nämnden. Han förklarade vidare att skolan i stora drag fått lika mycket pengar i år som tidigare år och att de anpassningar man nu behöver göra beror på att skolan överskridit sin budget för 2017. Han framhöll att nämnden följer hur det går i skolan och att det nu gäller att göra det bästa utifrån de resurser som finns.

Allianspartierna framförde till gruppen att de avser att lägga ett yrkande och ge förvaltningen i uppdrag att titta på situationen i skolan och då särskilt för elever i behov av särskilt stöd. (Se bifogade dokument nedan)

Nästa fråga rörde också skolan och framfördes av en grupp pedagoger från Fjällskolan. Även där planeras anpassningar efter att verksamheten dragit över budgeten 2017. Personalen framförde sin oro över vad planerade förändringar på skolan skulle få för effekter och såg i mångt och mycket samma risker som gruppen från Kungsladugårdsskolan. De hänvisade också till ett brev som de skickat till bland annat nämndens ordförande och tjänstemännen i ledningen för skolan och stadsdelen. Personalen från Fjällskolan lyfte särskilt sin oro för hur eleverna ska lyckas nå sina mål och framförde att den planerade förändringen försämrar möjligheterna, särskilt för dem som behöver stöd, att nå kunskapsmålen.

I anslutning till frågorna kring Fjällskolan frågade en invånare även hur barnperspektivet tas tillvara när det planeras förändringar i skolan.

Stadsdelsnämndens ordförande Bosse Parbring svarade att barnen är utgångspunkten, men att man samtidigt inte kan bedriva verksamhet för pengar man inte har. Han påminde också om att Allianspartierna sagt att de skulle lägga ett yrkande och framförde att även övriga partier ser positivt på det. (Se bifogade dokument nedan)

Även stadsdelsdirektören och sektorschefen för skolan svarade på frågor kring de planerade förändringarna på skolorna. Sektorschefen erbjöd sig att komma ut till de två skolorna för en öppen dialog med pedagogerna. Stadsdelsdirektören förklarade att skolorna i år fått ökade medel med 20 miljoner kronor som ska gå till en IT-satsning, samt till förstärkningar inom elevhälsan och ökad personaltäthet på fritidshemmen. Samtidigt påminde han om att de förändringar som planeras inte beror på att skolorna fått mindre pengar i år utan på att de inte hållit sig inom budget för 2017.

Nämndledamöterna framförde ett tack till alla som kommit och berättat om läget på skolorna och gett sin bild av konsekvenserna om de planerade förändringarna genomförs.

Nästa ämne på frågestunden lyftes av en invånare som ville framföra synpunkter på skolmaten på Hagaskolan. Invånaren menade att politikerna inte bryr sig tillräckligt mycket om vilken mat barnen serveras och hur den påverkar deras hälsa.

Stadsdelsnämnden, som tagit del av liknande synpunkter från samma person tidigare, förklarade att utbildningsutskottet hade sitt senaste möte på Hagaskolan just för att kunna träffa de ansvariga för måltidsfrågorna och få mer information om hur det fungerar. Politikerna i utskottet fick en mycket bra bild av arbetet med skolmåltiderna och bedömde att det fungerar bra. Lärarna på skolan hade heller inget negativt att säga om maten och inga övriga klagomål har kommit in till politikerna i nämnden.

Frågestundens sista fråga kom från en invånare som hört av sig till kommunen för att få en trasig gatubelysning lagad. Invånaren berättade att han fått besked om att det tar ett halvår att få belysningen lagad. Detta skulle enligt informationen från park- och naturförvaltningen hänga samman med att upphandlingen av tjänsten är gjord på det sättet. Såväl tjänstepersonerna i stadsdelsförvaltningen som politikerna i stadsdelsnämnden lovade att föra frågan vidare till park- och naturnämnden för att undersöka bakgrunden till beskedet närmare.

Under det efterföljande nämndmötet lämnade de två partigrupperna varsitt yrkande gällande situationen för elever i behov av särskilt stöd. Båda handlingarna finns att läsa här.