Beslutat av Social resursnämnd 21 februari 2018

Publicerad 21 februari 2018

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Nämnden godkände ansökan om fortsatt bidrag för personligt ombud

Personliga ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utför aktiviteter på olika livsområden. Bräcke Diakoni har i uppdrag att utföra tjänsten Personliga ombud för Göteborgs Stad.

Social resursnämnd godkände Bräcke Diakonis redovisning av personligt ombud för år 2017, och godkände att ansöka om statsbidrag för personligt ombud under år 2018. Redovisningen och ansökan skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

Social resursförvaltnings samordnare mot våldsbejakande extremism har tagit fram en lägesbild som visar hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg.

Här ingår bland annat resultatet från en enkätundersökning där 533 personer i Göteborg svarat. Det är till exempel skolpersonal, socialsekreterare och fritidspersonal i Göteborgs Stad.

På frågan om man i sitt arbete eller sin verksamhet mött personer som är aktiva i, eller tillhör och/eller sympatiserar med en våldsbejakande miljö svarar 17 procent, eller 80 personer, ja.

Lägesbilden visar också att 106 personer kontaktat samordnarna för att de varit oroliga för att en person ska bli radikaliserad. Det är framför allt medarbetare från skolan och socialtjänsten som hört av sig, men också anhöriga.

Rapporten visar också hur propaganda på nätet finns i form av poddar, filmklipp, föreläsningar, bilder med mera. Samordnarna vet att materialet också når unga i Göteborg.

Social resursnämnd beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Svar på frågor från IVO om Kofferdalens korttidshem

IVO har tagit emot anmälan mot Social resursförvaltning gällande Kofferdalens korttidshem och beslutat om tillsyn. IVO har via en lex Sarahanmälan från social resursnämnd fått information om att korttidshemmet är stängt. IVO har begärt att nämnden svarar på två frågor:

1. Vilken planering har nämnden för Kofferdalens korttidshem?

Nämndens svarar bland annat att Kofferdalens korttidshem är stängt och inte kommer att öppna igen. Korttidshemmet planerades att stängas och skulle flyttas till en mer ändamålsenlig lokal. En del av de barn som var placerade på Kofferdalen kommer att placeras i den nya verksamheten. Personalen i den tidigare arbetsgruppen har splittrats och placerats på andra korttidshem. Två av medarbetarna har varslats om avsked.

2. IVO vill också veta vilket ansvarsområde enhetschef och gruppchef har vid korttidshem enligt LSS och vilka krav på kompetens som ställs för respektive funktion. Nämnden redogör detta för IVO.

Återrapportering av 2017 års statsbidrag för vård och behandling av spelmissbrukare

Förvaltningen har fått 375 000 kronor från Socialstyrelsen till arbetet med personer som har problem med spelande om pengar. Med dessa medel samt kommunbidrag driver Social resursförvaltning Spelberoendeteamet.

Spelberoendeteamet i Göteborg är unikt i Göteborg och Västra Götaland. Det är den enda verksamheten som i offentlig regi erbjuder rådgivning och behandling för personer över 18 år med spelmissbruk.

Förvaltningen skriver att de statliga medlen är en viktig del av teamets finansiering. De behövs för att även i fortsättningen kunna bedriva verksamheten med kvalitet och kontinuitet.

Social resursnämnd godkände återrapporteringen av statsbidraget för spelmissbruk och sände rapporten till Socialstyrelsen.

Nämnden vill sprida modell med återbruk och sysselsättning till fler länder

Social resursnämnd ansöker hos EU-programmet Urbact om att förvaltningen ska få leda ett så kallat ”transfer network” med städerna Ozalj i Kroatien och Bologna i Italien. Syftet är att sprida Villa Söders samarbete med IKEA till fler länder. Villa Söder är en del av förvaltningens verksamhet för att skapa sysselsättning för människor i hemlöshet. Samarbetet med IKEA går ut på att företaget bidrar med trasiga möbler som brukarna på Villa Söder lagar och renoverar. De lagade möblerna kan sedan användas i stadens boenden för personer i hemlöshet.

Urbact är ett samarbete mellan EU:s medlemsstater med målet att främja hållbar stadsutveckling.

Boendeplatser för kvinnor som är utsatta för trafficking

Det saknas boendeplatser i Göteborg för kvinnor som är utsatta för trafficking för sexuella ändamål. Social resursnämnd beslutade därför att ge förvaltningen i uppdrag att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen om boendeplatser.

Förvaltningen bidrar med två miljoner kronor per år till bland annat personal, hyra, inventarier och utvecklingsarbete. Finansieringen sker inom ramen för det kommunbidrag som förvaltningen fått för arbetet med EU-medborgare och papperslösa, med särskilt fokus på familjer.

Yttrande om förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet

Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat att införa valfrihetssystem inom daglig verksamhet från och med den 1 januari 2019. Införandet av LOV innebär att brukaren kan välja var den ska ha sin dagliga verksamhet – hos någon av kommunens dagliga verksamheter eller hos annan utförare.

Social resursnämnd tillstyrker remissen om avgränsningar, krav och ekonomisk ersättning för valfrihetssystem. Men nämnden ser en risk i förslaget att det i ersättningsmodellen ska byggas incitament som gynnar hög grad av deltagande. Verksamheter som riktar sig till personer med förvärvad hjärnskada kan slås ut av en sån modell. Det finns brukare som inte klarar att vara i verksamheten på heltid på grund av sin hjärnskada eller annan funktionsnedsättning. Det är avgörande för verksamheter med dessa målgrupper att inte missgynnas av ersättningsmodellen.

Nämnden förordar också att det i modellen ges ersättning för uppföljning, dokumentation och administration kring varje brukare.

Utlysning av medel för främjande av insatser för ett jämlikt Göteborg

Social resursförvaltning får varje år i uppdrag att fördela olika riktade medel till organisationer. Ibland får förvaltningen inte in tillräckligt många ansökningar som motsvarar nämndens krav eller utlysningens kriterier, vilket innebär att alla pengar inte fördelas. I år finns medel kvar som nämnden velat fördela till civilsamhället. Därför föreslås en ny utlysning tidigt på året där stadens föreningar ges möjlighet att söka medel för verksamhet som syftar till att öka den sociala hållbarheten i Göteborg. Genom förvaltningens förslag stimuleras satsningar för ett jämlikt Göteborg. Samtidigt reserveras medel till kommande satsningar för utökat skydd och stöd till våldsutsatta personer.

Social resursnämnd beslutade att ej fördelade medel för 2018 utlyses för civilsamhällets organisationer att söka för insatser som bidrar till ett jämlikt Göteborg. Nämnden beslutade också att medlen ska användas för verksamhet under 2018 och 2019.

Nämnden godkände patientsäkerhetsberättelsen för 2017

Från och med 2011 har all sjukvårdsverksamhet genom ny lagstiftning skyldighet att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med lagen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

Den upprättade patientsäkerhetsberättelsen avser följande verksamheter: Bergsjöhöjds boende, Kallebäcks boende, Eldorado Daglig verksamhet, Aktivitetscenter Daglig verksamhet samt Korttidsboende på Dalheimers hus.

För 2018 prioriteras följande mål och strategier: Arbete med vårdhygien, patienters delaktighet och säker läkemedelshantering.

Sammanställning av inkomna domar 2017

Rapporten sammanfattar domar som kommit in till Etableringsenheten, Familjerättsbyrån, Flyktingadministration, Socialjouren och Tillståndsenheten.

Av rapporten framgår att 16 av nämndens och förvaltningens beslut överklagats till domstol. Sex stycken domar har vunnit laga kraft under 2017. Samtliga domslut har fallit ut i enlighet med nämndens beslut.

Social resursnämnd beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Delegationsordning 2018

Varje år fastställer nämnden delegationsordningen. I den framgår vilka beslut som nämnden har delegerat och vem som får fatta besluten. I delegationsordningen för 2018 föreslår förvaltningen bland annat att socialsekreterare ska kunna fatta beslut om ekonomiskt bistånd för boende enligt Bosättningslagen. Förvaltningen föreslår också ändringar för att verksamheterna ska kunna hantera Arkivnämndens föreskrifter för en god arkivvård.

Social resursnämnd beslutade att fastställa delegationsordningen för 2018.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63