Trygghet och trivsel ska öka i Brunnsparken

Park- och naturförvaltning gör nu en förstudie för att ta reda på hur trygghet och trivsel kan öka på platsen och hur Brunnsparken kan användas framöver utifrån parkens förutsättningar, roll och funktion i staden. Fotograf: Peter Svensson

Publicerad 11 april 2017

Brunnsparken är en av Göteborgs mest centrala och välbesökta offentliga platser och en viktig knutpunkt för kollektivtrafik med stor genomströmning av människor. Nu genomför park- och naturförvaltningen en förstudie för att klargöra hur parken kan användas framöver och hur trygghet och trivsel kan öka utifrån platsens förutsättningar.

Park- och naturförvaltningen har under de senaste åren upprustat Brunnsparken på olika sätt, bland annat har en ny toalettbyggnad anlagts, markytorna har underhållits i olika etapper och fontänen Johanna har genomgått en omfattande upprustning där statyn har konserverats och en helt ny pumpanläggning har byggts för fontänen. Nu gör förvaltningen, på uppdrag av park- och naturnämnden, en förstudie för att ta reda på hur trygghet och trivsel kan öka på platsen och hur Brunnsparken kan användas framöver utifrån parkens förutsättningar, dess roll och funktion i staden.

Vill klargöra styrkor, svagheter och möjlighet

Under första kvartalet i år har park- och naturförvaltningen haft workshoppar med olika intressenter för att klargöra vad de ser som parkens styrkor och svagheter och vilka möjligheter och hot de ser för upprustning och utveckling. Från Göteborgs Stad har olika förvaltningar deltagit och därutöver har samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet för de tekniska förvaltningarna, fastighetsägare, branschorganisationen Fastighetsägarna och polisen varit med i workshopparna.

Lämna synpunkter på webben och i parken

Dessutom kan den som vill lämna sina synpunkter, från och med 11 april till och med 12 maj, på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling, via ett formulär. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter i Brunnsparken den 12 april kl. 9-11 och 13 april kl. 13-15 då projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen, med flera finns på plats.

Förstudien kommer att innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar i ord och bild samt målbild för den framtida Brunnsparken. Den ska ligga till grund för nästa steg i arbetet, vilket är gestaltning av platsen på kort respektive lång sikt. Förstudien kommer efter sommaren att redovisas för park- och naturnämnden, som då får ta ställning till den fortsatta processen.

Från 10 april och tre veckor framöver är Brunnsparken vårpyntad med påskliljor, tulpaner och tyllfjädrar; ett samarbete mellan Trygg, vacker stad och fastighetsägarna runt Brunnsparken.