Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingen

Publicerad 7 februari 2018

Här kommer ett kort sammandrag från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 6 februari 2018.

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Norra Hisingen

Stadsdelsförvaltningen redovisade resultatet av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet för rond 2 2017 i Norra Hisingen samt sjukfrånvaron för 2017.

Årsrapport 2017

Stadsdelsnämnden godkände årsrapporten för 2017. Resultaträkningen fastställdes till minus 11,8 miljoner kronor.

Patientsäkerhetsberättelser

Stadsdelsnämnden fastställde patientsäkerhetsberättelserna för 2017.
Enligt patientsäkerhetslagen ska det redovisas hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs i stadsdelens skolor och för äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt funktionshinderverksamheten. Detta beskrivs i två patientsäkerhetsberättelser.

EU-projekt 2017 och internationella samarbeten i stadsdelen Norra Hisingen

Stadsdelsnämnden godkände rapporten EU-projekt 2017 och internationella samarbeten.
Yttrande över utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning- valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS
Stadsdelsnämnden beslutade att översända yttrande gällande valfrihetsystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS till Stadsledningskontoret.

Överenskommelse mellan kommunstyrelsen i Göteborgs stad och SDN Norra Hisingen

Stadsdelsnämnden beslutade att underteckna överenskommelsen mellan kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden Norra Hisingen. Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV), för hemtjänst. Respektive stadsdelsnämnd ska teckna en överenskommelse med kommunstyrelsen om att utföra hemtjänst inom det egna geografiska området. Syftet är att ge Göteborgs Stads hemtjänst liknande villkor som privata utförare.

Yttrande förslag till reglemente för Social resursnämnd

Stadsdelsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till nytt reglemente för Social resursnämnd.

Tillfällig förändring av principer för erbjudande av plats i förskola i Norra Hisingen

Stadsdelsnämnden beslutade att tillfälligt ge Stadsdelsförvaltningen möjlighet att som skäligt erbjudande kunna erbjuda förskoleplats utanför det primärområde som den sökande bor. Detta kan innebära ett erbjudande om placering utöver vårdnadshavares önskemål. Ett skäligt erbjudande om förskoleplats inom fyra månader är då ett erbjudande om plats i Norra Hisingen.

Ändring av delegationsordningen med anledning av lagändring om skolplikt från sex års ålder

Stadsdelsnämnden beslutade om att ändra i delegationsordningen. Detta eftersom
riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen så att skolplikten ska inträda höstterminen det kalenderår när barnet fyller sex år.

Extra sammanträde för stadsdelsnämnden Norra Hisingen

Stadsdelsnämnden beslutade att hålla ett extra sammanträde den 6 mars för att fördela extramedel. Riksdagen har beslutat att ge kommunerna ett tillfälligt statligt bidrag i syfte att möjliggöra för de ensamkommande som hinner fylla 18 år under pågående asylprocess.

Installation av invändigt kameraövervakningssystem på Brunnsboskolan

Stadsdelsnämnden godkände installation av invändigt kameraövervakningssystem på Brunnsboskolan. Skolan har under en lång period arbetat med att stärka säkerheten samt med trygghet och studiero på skolan genom att vidta olika åtgärder och kommit fram till att installation av ett kameror på skolan är lämpligt.

Personuppgiftsombud för Norra Hisingen

Stadsdelsnämnden beslutade att utse Helena Lundberg till personuppgiftsombud för Norra Hisingen fram till den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Yttrande över detaljplaner vid S:t Jörgens golfbana

Stadsdelsnämnden beslutade att yttra sig om tre stycken detaljplaneändringar vid S:t Jörgens golfbana.