Barnens rättigheter är vår lag, inte föräldrars önskemål

Publicerad 5 juni 2018

Tydliga värderingar på förskolan ska råda. Inget barn får tvingas till att bära särskilda plagg eller påtvingas till något som strider mot skolans värderingar. Skollagen och styrdokument som vägleder förskolepersonalens handlande ska råda, absolut inte föräldrars önskemål och krav.

Med anledning av den debatt i media om tillmötesgående av vårdnadshavares önskemål om påtvingande plagg för deras barn i förskolan har SDF Västra Hisingen gått ut med tydliggörande information riktad till all personal på stadsdelens förskolor.

- Jag kunde inte tro att det var sant när jag läste GP att 4 av 5 förskolor i Biskopsgården inte följer de tydliga riktlinjer vi har. Inget barn ska tvingas bära särskilda plagg eller något annat sätt bli utsatt för påtryckningar eller tvång som går emot Skollagen och skolans värdegrund uttryckt i skollagen. Jag ser mycket allvarligt på de uppgifter om förhållningssätt som kommer till uttryck i artikeln, vi har kontaktat samtliga förskolechefer med uppmaning att omedelbart informera medarbetare om förskolans uppdrag, säger Eva-Lill Thorsson, områdeschef Förskola i Västra Hisingen.

Aktivt dialogarbete sedan 2011
Sedan många år tillbaka har stadsdelen varit uppmärksam på de kulturella önskemål som kan komma från föräldrar och vårdnadshavare kring barnen i förskola-skola. Önskemål eller krav som inte går i linje med Skollagen ska under inga omständigheter efterföljas. För att skapa förståelse och ett gott samarbetsklimat mellan barn, föräldrar, vårdnadshavare och personal på förskolan har man sedan 2011 ett samarbete med Bygga Broar, ett dialogkoncept där kunskap sprids och diskussioner med föräldrar förs. Arbetet går ut på att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration samt förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Detta görs genom att man utvecklar personalens bemötande, kompetens och förhållningssätt ur ett interkulturellt perspektiv. I dagsläget har hittills personalen på 14 av 17 förskolor i Biskopsgården utbildats i Bygga Broar-modellen. På de 6 grundskolorna i området har hittills 4 fått utbildning. Dessutom har samtlig personal i resursteam förskola, kuratorer, Familjecentralen och de socionomer som arbetar förebyggande i Biskopsgården gått utbildningen.

- Förutom att alla ska arbeta efter gällande lagar och styrdokument med tydliga riktlinjer har nu totalt 250 medarbetare i Västra Hisingen fått Bygga Broars utbildning. Genom att få kunskap kring tydliga modeller och verktyg ska de ha bättre förutsättningar att bedriva ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete. Och på bästa sätt kunna arbeta för att medvetengöra föräldrar, vårdnadshavare och personal på förskolor om hur man har en processgrundad värdegrundsdialog med barn och unga i centrum. Det kan handla om exempelvis barnuppfostran, sexualitet, jämställdhet, demokrati, kön och makt. Allt för att främja ungas rättigheter och en god identitetsutveckling, säger Emmelie Rönnblad, Samordnare Bygga Broar, Västra Hisingen.

Har du ytterligare frågor, kontakta
Eva-Lill Torsson, områdeschef Förskola Västar Hisingen
Telefon: 0702-56 36 47
E-post: eva-lill.torsson@vastrahisingen.goteborg.se

eller

Emmelie Rönnblad, Samordnare Bygga Broar Västra Hisingen
Telefon: 0706-59 90 58
E-post: emmelie.ronnblad@vastrahisingen.goteborg.se