Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 28 november 2017

Publicerad 1 december 2017

Här följer ett sammandrag från stadsdelsnämndens möte den 28 november.

Rapport från Öppet förmöte den 21 november 2017

Temat för det Öppna förmötet den 21 november var Trygghet i Kärra. En fråga som diskuterades var skolan där representanter från skolråd i Kärra samt ett nätverk för skolfrågor upplever att skolan inte agerar tillräckligt kraftfullt mot våld och kränkningar. Andra frågor som diskuterades var nämndens beslut att införa en övre åldersgräns på 16 år på fritidsgårdarna, nedlagd fritidsverksamhet på Tärningen, utveckling av Kärra Centrum och lokaler för PRO.

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan stadsdelsnämnden Norra Hisingen och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission gällande Bostad Först

Stadsdelsförvaltningen har i samarbete med Göteborgs Kyrkliga Stadsmission arbetat fram förslag till en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i syfte att minska hemlösheten i Norra Hisingen genom att fler personer får ta del av insatser enligt Bostad Först principen. Stadsdelsnämnden godkände överenskommelsen.

Kostpriser för anställda 2018

Stadsdelsnämnden fastställde kostpriser för anställda för lunch i matsal på äldreboenden och verksamhet för funktionshindrade till 67 kronor per måltid och för lunch i grundskola, förskola och fritidshem till 55 kronor per måltid att gälla från och med 1 januari 2018. Priserna är exklusive eventuell dessert.

Läsårstider 2018/2019 Norra Hisingen

Stadsdelsnämnden beslutade om läsårstiderna för läsåret 2018/2019.

Svar till Skolinspektionen dnr 400-2016:207 gällande vidtagna åtgärder efter granskning av Tångenskolan

Skolinspektionen har i mars 2017 kvalitetsgranskat lärande och utveckling i fritidshemmets undervisning med inriktning mot språk, kommunikation, natur, teknik och samhälle vid fritidshemmet på Tångenskolan. Stadsdelsnämnden svarar nu Skolinspektionen om vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som Skolinspektionen identifierat.

Redovisning till Skolinspektionen efter tillsyn av Ellen Keyskolan (dnr 43-2017:1720)

Skolinspektionen har i maj 2017 genomfört en regelbunden tillsyn av Ellen Keyskolan, där tillsynsbeslutet innehöll förelägganden inom fem områden. Stadsdelsnämnden redovisar nu för Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits.

Yttrande över remiss - Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

Stadsdelsnämnden yttrade sig om förslaget till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035. Programmet ska utgöra en tydlig målbild för alla aktörer inom staden och ge externa organisationer och aktörer en klar bild över stadens ambitioner med sitt näringslivsarbete.

Information om projektet Stadslandet

Stina Rydberg, projektledare, och Pauline Munoz-Olsö, hållbarhetsstrateg, informerade nämnden om projektet Stadslandet.

Uppföljningsrapport 3 2017

Enligt stadens riktlinjer ska varje nämnd lämna uppföljningsrapport enligt tidplan som är beslutad av kommunstyrelsen. Förvaltningsledningen redogjorde för stadsdelens verksamhet, personalsituation och ekonomi. Stadsdelsnämnden godkände Uppföljningsrapport 3 2017.

Remissvar, översyn av taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet - beslut enligt SoL samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet

Stadsdelsnämnden yttrade sig om förslaget till översyn av taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet samt taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Yrkande angående kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som blir 18 år

Socialdemokraterna inkom med ett yrkande angående kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som blir 18 år. Vänsterpartiet och miljöpartiet inkom med ett yrkande gällande fördelning av tillfälligt statligt kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år. Stadsdelsnämnden beslutade, enligt socialdemokraternas yrkande, att som en viktig del i implementeringen av regeringens satsning på ensamkommande som blir 18 år under asylprocessen, ge förvaltningen i uppdrag att enskilt eller i samarbete med andra stadsdelar teckna avtal med ideella aktörer i syfte att erbjuda stöd och rådgivning för målgruppen, bistå i förmedling av eget boende hos tredje part samt skapa boendelösningar.

Yrkande om åtgärder mot stigande sjukfrånvaro

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet inkom med ett yrkande om åtgärder mot stigande sjukfrånvaro. Stadsdelsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Övrigt

Stadsdelsnämnden beslutade också att godkänna en ansökan från Ek o Lek Barnomsorg AB om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg och en ansökan från Inquiring Children AB om att bedriva fri­stående förskola för 30 barn i åldern 1–5 år.