Beslutat av Social resursnämnd 23 maj 2018

Publicerad 23 maj 2018

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Yttrande till Stadsrevisionen om revisionsredogörelse för 2017

Stadsrevisionen granskar varje år att nämndens verksamhet skötts på ett lämpligt och ekonomiskt sätt. Efter 2017 års granskning fick Social resursnämnd fem rekommendationer. De handlade om att följa regelverket för informationssäkerhet, följa de lagar och regler som styr upphandling och inköp och säkerställa styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande. Vi behöver också följa attestregler bättre och fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på Familjerättsbyrån för att leva upp till Socialstyrelsens krav.

Så här arbetar förvaltningen med rekommendationerna:

  • Följa regelverket för informationssäkerhetsarbetet - Förvaltningen har bland annat sett över styrande dokument, tydliggjort ansvaret och utbildat cheferna i informationssäkerhet.
  • Säkerställa styrning och uppföljning av statliga bidrag för flyktingmottagande - Flyktingadministration, som återsöker statliga bidrag för staden, har beslutat om en åtgärdsplan för att hantera Stadsrevisionens rekommendation. Verksamheten ska bland annat gå igenom och uppdatera rutiner till ansökande förvaltningar.
  • Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet vid Familjerättsbyrån - Familjerättsbyrån har bland annat utvecklat synpunkts- och avvikelsehantering och förtydligat rutindokument för handläggningen. Familjerättsbyrån ska också förbättra arbetet med egenkontroller.
  • Följa de lagar och regler som styr upphandling och inköp - Behovet av boenden för ensamkommande unga har minskat markant. Alla boenden med privata utförare avvecklades under 2017. Förvaltningen fortsätter dock att arbeta för att följa lagar och regler. Under 2018 ska förvaltningen bland annat utbilda chefer och nyckelpersoner för att öka kunskapen om lagen om offentlig upphandling och avtalsjuridik.
  • Se till att manuella bokföringsorder attesteras enligt Göteborgs Stads attestregler - Förvaltningen ska ta fram nya rutiner under 2018 för att följa stadens attestregler.

Social resursnämnd beslutade att godkänna förvaltningens yttrande och att skicka det till Stadsrevisionen.

Förslag till Göteborgs stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Ärendet bordlades.

Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism

Social resursnämnd godkände uppföljningen av Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2016–2017.

Planen antogs i september 2016. Den byggde på tolv nationella rekommendationer från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Uppföljningen visar att stor vikt lagts vid att integrera arbetet mot våldsbejakande extremism i befintliga strukturer. Numera är till exempel tecken på våldsbejakande extremism med som riskindikator i arbetet med barn och unga genom SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) och i arbetet med sociala insatsgrupper.

Uppföljningen visar också att det behövs riktade utbildningar för olika yrkesgrupper och att samverkan med civilsamhället behöver utvecklas.

I Social resursförvaltning arbetar två samordnare för stadens arbete mot våldsbejakande extremism. Uppföljningen handlar inte om samordnarnas totala arbete utan bara om åtgärder inom ramen för de nationella rekommendationerna.

Social resursförvaltning arbetar med en ny plan som nämnden ska besluta om i juni 2018.

Återremiss medel för främjande av insatser för ett jämlikt Göteborg

Social resursnämnd fördelade 3,7 miljoner till nio organisationer inom civilsamhället. Ansökningarna som har kommit in har bedömts utifrån prioriteringar som syftar till att öka jämlikheten i Göteborg. En prioritering är projekt som ska bidra till att ge barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor. En annan är ansökningar som vänder sig till särskilt utsatta områden i Göteborg. En tredje är projekt som bedöms bidra till att föra arbetet med satsningen Jämlikt Göteborg framåt i ett långsiktigt perspektiv.

Yttrande till IVO gällande Kallebäcks boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en oanmäld tillsyn av Kallebäcks boende. Förvaltningen har fått ta del av de tjänsteanteckningar som gjordes vid besöket och beretts möjlighet att yttra sig.

Tillsynen omfattar socialtjänstens insatser vad det gäller arbetssätt och kompetens, bemanning, genomförande av insatser, uppföljning av insatser, samt vilka åtgärder som genomförts med anledning av den handlingsplan som upprättades i augusti 2017.

Social resursnämnd beslutade att översända förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Partille kommun köper Tillståndsenhetens tjänster

Social resursnämnd beslutade att teckna ett avtal med Partille kommun om köp av Tillståndsenhetens tjänster.

Avtalet innebär att Tillståndsenheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd för Partille kommun och registrerar anmälningar av folköl, tobak och elektroniska cigaretter. Tillståndsenheten ska även utföra tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Svar på motion av Helene Odenljung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg

Social resursnämnd ombeds yttra sig över en motion av Helene Odenljung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg.

Odenljung föreslår att kommunstyrelsen ihop med berörda nämnder och bolag ska utreda om trygghetsvakter kan införas i Göteborg. Enligt motionen skulle det öka tryggheten till dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen. Trygghetsvakterna skulle vara ordningsvakter som arbetar på uppdrag av kommunen, men leds av polisen. De skulle vara synliga de tider på dygnet när otryggheten är som störst.

Förvaltningen bedömer att vakterna inte skulle bidra till ökad trygghet i Göteborg. I stället kan det ha större effekt att lägga kostnaden för ordningsvakter på till exempel ökad belysning och naturliga mötesplatser. Det skulle kunna leda till ökad trygghet genom att fler personer vistas ute.

Nämnden beslutade att avstyrka motionen och att som eget yttrande skicka förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret.

Center mot hemlöshet - planering för det fortsatta arbetet med uppdraget.

Ärendet bordlades.

Planering för hur förvaltningen kan arbeta med utsatta EU medborgare

Social resursnämnd godkände förvaltningens inriktning på arbetet med utsatta EU-medborgare som befinner sig i Göteborg. Många av dem lever i akut bostadsbrist och ibland i nöd vilket gör att många kommer i kontakt med Social resursförvaltning.

De som befinner sig i Göteborg har rätt att vara här utifrån EU:s rörelsedirektiv. Förvaltningens förslag är att förstärka arbetet genom verktyg som EU tillhandahåller. Det här innebär konkret:

  • En ny ansökan till programmet FEAD där det bland annat budgeteras för extra fältassistenter.
  • Att använda förvaltningens utbildningsprogram inom fonden ROMACT för att utbilda stadens politiker kring EU-migranter.
  • Att intensifiera arbetet via EUROCITIES Social Affairs Forum utifrån att vi arbetar med en åtgärdsplan kopplad till den sociala pelaren och Agenda 2030.

Föreningar får pengar inom ramen för sommarlovssatsningen

Social resursnämnd fördelade 815 000 kronor till civilsamhällets organisationer för Sommarlovssatsningen 2018. Pengarna ska användas till att ordna gratis aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren. Tidigare, i april, fördelades 405 000 kronor av nämnden. Vid dagens möte fördelades de återstående 410 000 kronorna. Totalt beviljade nämnden medel till sex organisationer.

Nationell konferens om brottsförebyggande arbete i Göteborg

Social resursnämnd godkände att Göteborgs Stad tillsammans med Brottsförebyggande rådet arrangerar den nationella konferensen Råd för framtiden i Göteborg i april 2019.

Varje år samlar konferensen omkring 600 lokala brottsförebyggare. Den är en viktig mötesplats för forskare och praktiker inom området. Kostnaden för Göteborgs Stad beräknas till max 400 000 kronor. Förvaltningen bedömer att kostnaden kan hanteras inom ram.

Svar på samråd om detaljplaner för linbana

Göteborgs Stad planerar för ett nytt kollektivtrafikslag, linbana. Den föreslagna linbanan har delats in i fyra delar, varav tre detaljplaner nu är på remiss från stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningen bedömer att planen som helhet kommer att vara bra för sammanhållningen i Göteborg, då linbanan överbryggar flera fysiska och sociala barriärer. Samtidigt är det viktigt att ta den oro som uttryckts i dialogen med medborgarna på allvar. Oron gäller undanträngningseffekter, storskalighet och bristande transparens i den byggda miljön. Verksamma strategier behöver utvecklas både i fortsatt gestaltning och i strategier för verksamheter.

Social resursnämnd beslutade att tillstyrka detaljplanerna för linbana mellan västra Ramberget och Wieselgrensplatsen, Järntorget och Lindholmen samt Lindholmen och västra Ramberget.

För mer information kontakta:

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63