Blanketter

Här kan du söka upp, hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter på din skrivare.

Blanketter fördelat efter ämne

Välj område

Välj det ämnesområde som du vill hämta hem en blankett inom. Du kan fylla i blanketten direkt på datorn och sedan skriva ut den.

Autogiroanmälan

Blankett för att anmäla autogiro

Betalning via autogiro är smidigt och enkelt. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och skicka den till adressen på blanketten.

Autogiroblankett, medgivande

antal sidor 2

Autogiroanmälan, medgivande

Bygga och bo

Blanketter för bygga och bo

Här hittar du blanketter för avlopp och vatten, byggärenden, bostadsanpassning samt kartor och lantmäteri.

Bostadsanpassning

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och som vill ändra din bostad och dess närmiljö för att den ska bli så funktionell som möjligt för dig.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag med anvisningar (rev juni 2015)

Fullmakt för ombud vid ansökan om bostadsanpassning

Behöver du hjälp med att söka bostadsanpassningsbidrag kan du utse ett ombud. För att ombudet ska kunna hjälpa dig måste fylla i och bifoga nedanstående blankett.

Fullmakt för ombud

Ansök om återställningsbidrag

För att öka viljan hos dig som fastighetsägare att godkänna anpassningar i dina fastigheter så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyres- och bostadsrättshus. Du kan läsa mer om återställningsbidrag på Boendeportalen.

Ansökan om återställningsbidrag

Bygga och riva

Ansökan för byggärenden

Ansökan för byggärenden

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens

Förslag till kontrollplan inglasning för balkonger på flerbostadshus

Förslag till kontrollplan inglasning för balkonger på flerbostadshus

Förslag till kontrollplan för enklare ärenden utan kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan för enklare ärenden utan kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan för installation av hiss, bostadsanpassning

Förslag till kontrollplan för installation av hiss, bostadsanpassning

Anmälan av kontrollansvarig

Detta är en kompletteringsblankett, om du till exempel har glömt fylla i kontrollansvarig, på ansökan för byggärenden. Om byggherren byter kontrollansvarig under projektets genomförande ska stadsbyggnadskontoret genast informeras och en ny anmälan om kontrollansvarig göras.
Anmälan kontrollansvarig - Blankett nya PBL

Ansök om planbesked

Planbesked - Blankett

Begäran om slutbesked

Blanketten ska användas för begäran av slutbesked och lämnas till stadsbyggnadskontoret när projektet är färdigställt. I alla ärenden där du tidigare fått ett startbesked ska du begära ett slutbesked.
Begäran om slutbesked - Blankett Nya PBL

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. Antal sidor 3. Blankett RA9115

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Slutredovisning av sanerad PCB

Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. Antal sidor 2. Blankett RA9114

Slutredovisning av sanerad PCB

Miljöinventering för rivning

antal sidor 4, blankett RA9074

Miljöinventering för rivning

Information om installation av oljecistern

antal sidor 2, blankett RA9063

Information om installation av oljecistern

Intyg om att cistern tagits ur bruk

antal sidor 1, blankett RA9062

Intyg om att cistern tagits ur bruk

Kartor, mätning och lantmäteri

Ansökan om lantmäteriförrättning

antal sidor 2, blankett Bl0211

Ansökan om lantmäteriförrättning

Beställning av lägeskontroll

Beställning av lägeskontroll

Beställning av utstakning

Beställning av utstakning

Beställning av gränsanvisning

Beställning av gränsanvisning

Beställning av arbetspunkt

Beställning av arbetspunkt

Övrig mätning

Övrig mätning

Ansökan om fristående sakkunnig

Ansökan om fristående sakkunnig

Ändrade andelstal

antal sidor 2, blankett RA9047

Anmäl ändrade andelstal - Blankett

Beställning av digitalt uttag från kartdatabaser

Beställning av digitalt uttag från kartdatabaser

Avfall, vatten och avlopp

Anmälan av ändrad avfallshantering, kompostering med mera

antal sidor 2, blankett RA9019

Blankett för ändrad avfallstjänst

Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården

Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och va

antal sidor 1, blankett RA9039

Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och va

Blankett för vilande abonnemang för sophämtning

antal sidor 1, blankett RA9038

Blankett för vilande abonnemang för sophämtning

Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera

antal sidor 2, blankett RA9040

Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera

Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral

antal sidor: 1

Fullmakt för privatperson

Fullmakt för företag och verksamheter

Tillstånd för enskild avloppsanläggning

antal sidor 5, blankett RA9052

Tillstånd för enskild avloppsanläggning

Tillstånd för installation av förmultningstoalett

antal sidor 2, blankett RA9053

Tillstånd för installation av förmultningstoalett

Ansluta till vatten och avlopp

Beställning VA-anslutning (ej småhus)

Beställning VA-anslutning (småhus)

Glesare tömning av sluten tank eller slamavskiljare/Eget omhändertagande av slam eller material från fosforfälla

Ansökan om dispens enligt 5 kap 1 § och 2 § föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad. Antal sidor 2, blankett RA9035
Glesare tömning med mera

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv

Antal sidor 2, blankett RA9015

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv

Antal sidor 2, blankett RA9018

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv

Övriga blanketter

Autogiroanmälan

medgivande, antal sidor 1

Autogiroanmälan

Säkerhet för gatukostnader, pantsättning

antal sidor 1, blankett RA9012

Säkerhet för gatukostnader, pantsättning

Tillstånd för installation av värmepumpanläggning

antal sidor 3, blankett RA9023

Tillstånd för installation av värmepumpanläggning

Förskola och utbildning

Blanketter förskola och utbildning

Här hittar du blanketter för ansökan, ändringar och uppsägning av plats. Här finns även blanketter för verksamheter.

För vårdnadshavare

Autogiroanmälan, medgivande

Antal sidor 2

Autogiroanmälan, medgivande

Anmälan om ändrat omsorgsbehov vid arbetslöshet

Avser barn i förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) med arbetslös vårdnadshavare antal sidor 1, blankettnamn RA9083.

Anmälan om ändrat omsorgsbehov vid arbetslöshet

Ansök till förskoleklass

Blankett för förskoleklass-ansökan. Blanketten skickas till den stadsdelsförvaltning där barnet är folkbokfört, blankettnamn RA9013_forskoleklass.

Ansök till förskoleklass

Ansökan till förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk verksamhet)

Antal sidor 3, blankettnamn RA9013.

Ansökan till förskola, fritidshem och familjedaghem (pedagogisk verksamhet)

Familje- och inkomstredovisning

Antal sidor 1, blankettnamn RA9009.

Familje- och inkomstredovisning

Schema för vistelsetid inom förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg)

Antal sidor 2, blankettnamn RA9012. OBS! Gäller även för fritidshem.

Schema för vistelsetid inom förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg)

Schema för vistelsetid för fritidshem

Antal sidor 2, blankettnamn RA9012. OBS! samma blankett som för förskola och familjedaghem.

Schema för vistelsetid för fritidshem

Uppsägning av plats inom förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg), fritidshem

Antal sidor 1, blankettnamn RA64001.

Uppsägning av plats inom förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg), fritidshem

Ansökan till flexgruppen (Stöd för skolvägrande elever)

Antal sidor 2.

Ansökan till flexgruppen - särskild undervisningsgrupp

Resor

Beställning av utflyktsresa

Beställningen fylls i av en ansvarig på skolan och mejlas direkt in till serviceresor.

Beställning av utflyktsresa

Skolskjuts upphör

Avbeställningen fylls i av en ansvarig på skolan och mejlas direkt in till serviceresor när en eller flera elever slutar på skolan.

Skolskjuts upphör

För verksamheter

Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) samt friliggande fritidshem (som ej är ansluten till en fristående skola)

Antal sidor 1, blankettnamn RA9070.

Ansökan om tillstånd att bedriva fristående förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) samt friliggande fritidshem

Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera

antal sidor 2, blankett RA9103

Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera

Lokaler

Blanketter för lokaler

Här hittar du blanketter för bassängbad, solarier och lokaler för hygienisk behandling som fotvård, tatuering och akupunktur. Du hittar också blanketter för förskole- och skollokaler.

Anmälan av bassängbad, bubbelpool, floating med mera

antal sidor 2, blankett RA9105

Anmälan av bassängbad, bubbelpool, floating m m

Bassängbad – Svarsblankett för avvikelser i vattenkvaliteten

En sida, blankett RA9120

Bassängbad – Svarsblankett för avvikelser i vattenkvaliteten

Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera

antal sidor 2, blankett RA9103

Anmälan till miljöförvaltningen om lokaler för förskola, skola, fritidshem med mera

Anmälan om solarieverksamhet

antal sidor 2, blankett RA9104

Anmälan om solarieverksamhet

Anmälan av lokaler för hygienisk behandling

antal sidor 2, blankett RA9016

Anmälan av lokaler för hygienisk behandling

Miljö

Blanketter för miljö

Här hittar du blanketter för avfall, vatten och avlopp, miljöfarlig verksamhet och tillstånd för värmepump. Här finns också blanketter för miljödiplomering.

Avfall, vatten och avlopp

Anmälan av ändrad avfallshantering

Blankett för ändrad avfallstjänst

Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården

Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och VA

antal sidor 1, blankett RA9039

Anmälan om ägarbyte, gäller abonnemang för avfall och va

Blankett för vilande abonnemang för sophämtning

antal sidor 1, blankett RA9038

Blankett för vilande abonnemang för sophämtning

Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral

Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral (privatperson)

Fullmakt för att hämta ut ÅVC-kort på återvinningscentral (företag och verksamheter)

Tillstånd för enskild avloppsanläggning

antal sidor 5, blankett RA9052

Tillstånd för enskild avloppsanläggning

Tillstånd för installation av förmultningstoalett

antal sidor 2, blankett RA9053

Tillstånd för installation av förmultningstoalett

Glesare tömning av sluten tank eller slamavskiljare/Eget omhändertagande av slam eller material från fosforfälla

antal sidor 2, blankett RA9035

Glesare tömning av sluten tank eller slamavskiljare/Eget omhändertagande av slam eller material från fosforfälla

Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera

antal sidor 2, blankett RA9040

Överenskommelse om källsortering för flerbostadshus med mera

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

antal sidor 2, blankett RA9015

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

antal sidor 2, blankett RA9018

Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Anmälan om dagvattenanläggning

2 sidor, blankett RA9116

Anmälan om dagvattenanläggning

Transportdokument

Enligt avfallsförordningen 2011:927, 60§ och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:3 om transport av avfall. Blankett RA9113

Transportdokument

Miljö

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

antal sidor 4, blankett RA9064

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av blästrings- och/eller målningsverksamhet

antal sidor 3, blankett RA9101

Anmälan av blästrings- och/eller målningsverksamhet

Anmälan om krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall

antal sidor 2, blankett RA9060

Anmälan om krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall

Information om installation av oljecistern

antal sidor 2, blankett RA9063

Information om installation av oljecistern

Intyg om att cistern tagits ur bruk

antal sidor 1, blankett RA9062

Intyg om att cistern tagits ur bruk

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. Antal sidor 3, blankett RA9115

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB

Anta sidor 2, blankett RA9117

Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB

Slutredovisning av sanerad PCB

Uppgifterna redovisas per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet, använder ni en blankett per byggnad. Antal sidor 2.

Slutredovisning av sanerad PCB

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

antal sidor 2, blankett RA9061

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

antal sidor 1, blankett RA9107

Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

Årsrapport för kemtvätt

2 sidor, blankett RA9119

Årsrapport kemtvätt

Övriga blanketter

Autogiroanmälan, medgivande

antal sidor 2

Autogiroanmälan

Anmälan till miljödiplomering

För verksamheter,
antal sidor 1, blankett RA9067

Anmälan till miljödiplomering

För event,
antal sidor 1, blankett RA9068

Anmälan till miljödiplomering för event

Tillstånd för installation av värmepumpanläggning

antal sidor 3, blankett RA9023

Tillstånd för installation av värmepumpanläggning

Resor och trafik

Blanketter för resor och trafik

Här hittar du blanketter för parkeringstillstånd och resor, till exempel färdtjänst. Här finns också blanketter för bullerbidrag och hänvisningsskylt.

Parkeringstillstånd

Ansökan om boendeparkering

Blankett för Ansökan om boendeparkering
Du kan även använda e-tjänsten "Ansökan om boendeparkering" direkt i din dator.

Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering

antal sidor 1, blankett RA9032

Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering

Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering för viss vårdpersonal

antal sidor 1, blankett RA9027

Ansökan om parkeringstillstånd för nyttoparkering för viss vårdpersonal

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

antal sidor 2, blankett RA9026

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon

antal sidor 1, blankett RA9095

Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon

Ansökan om dispens för lång, odelbar last

Ansökan om undantag för odelbar lastlånga, tunga, breda transporter

Dispenstransport – bilaga till ansökan om undantag för odelbar last

Flytt av fordon

Blankett för begäran av flytt av fordon

Resor

Ansökan om ledsagare

Antal sidor 1, blankett RA9085

Ansökan om ledsagare

Färdtjänst, ansökan

Antal sidor 3, blankett RA2841

Färdtjänst, ansökan

Färdtjänst, läkarutlåtande

Antal sidor 2, blankett RA9082

Läkarutlåtande för färdtjänst

Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter (Tidigare "Information om funktionshinder")

Antal sidor 1, blankett RA9079

Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Ansökan om riksfärdtjänst

Antal sidor 2, blankett RA2845

Ansökan om riksfärdtjänst

Läkarutlåtande för riksfärdtjänst

Antal sidor 2, RA9081

Läkarutlåtande för riksfärdtjänst

Särskilda behov vid färdtjänstresa, ansökan

Antal sidor 1, blankett RA9037

Särskilda behov vid färdtjänstresa, ansökan

Utökat antal färdtjänstresor, ansökan

Antal sidor 2, blankett RA9073

Utökat antal färdtjänstresor, ansökan

Övriga blanketter

Ansökan om bidrag till bullerskärm i egen regi

Antal sidor 1

Ansöka om bidrag till bullerskärm i egen regi

Ansökan om vägvisning till enskild inrättning

antal sidor 1, blankett RA9108

Ansökan om vägvisning till enskild inrättning

Tjänstepension

Blanketter för tjänstepension

Avgiftsbestämd ålderspension

Pension intjänad efter 1 januari 1998 har du själv fått välja förvaltare för (försäkringsbolag eller bank). Utbetalning av denna pension sker enligt överenskommelse med förvaltaren. Några månader innan 65-årsdagen skickar förvaltaren ett brev till dig där du kan anmäla hur och när du vill ta ut din pension. Om du vill ta ut pensionen tidigare behöver du kontakta förvaltaren direkt. Är du osäker på vilken förvaltare du har så ring till Pensionsvalet, telefon 020-650 111 eller besök deras hemsida www.pensionsvalet.se

Intjänad pensionsrätt (IPR)

Om du har en pension intjänad fram till 31 december 1997 behöver du lämna in en separat ansökan för den utbetalningen. Om ingen ansökan kommer in betalas den istället ut från 67 års ålder. Vi vill ha din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ansökan skickar du till Pensionsenheten, adressuppgifter står på blanketten som du hittar längre ner på denna sida.

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Om du haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (det motsvarar 2015 en månadslön på cirka 36 000 kronor) kan du även ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. För att ansöka om denna pension använd samma ansökan som gäller för intjänad pensionsrätt.

Är du osäker om du har rätt till en intjänad pensionsrätt och/eller en förmånsbestämd ålderspension så kontakta Pensionsenheten Göteborgs Stad, telefon: 031-365 00 00.

Ansökan tjänstepension

Ansökan tjänstepension

Instruktion till ansökan tjänstepension

Instruktion till ansökan tjänstepension