Besök vår beta-sajt

Just nu gör vi om goteborg.se så att webbplatsen ska fungera bra oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta.

På vår beta-version av goteborg.se kan du se hur den kommer att se ut. Du kan även lämna synpunkter.

Gå till beta-sajten

Söndag 29 maj mellan klockan 8 och 15 utförs serverarbete som påverkar goteborg.se

Publicerat: 27 maj 2016 klockan 17:09

På söndag pågår ett arbete mellan klockan 8 och 15 som gör att webbplatsen kanske inte går att nå. Om det sker visas istället en sida med uppgifter om hur du kan nå Göteborgs Stad på andra sätt.

Länk till sidan

Om trängselskatt

Webbinnehållsvisning

Actions
Trängselskatten hjälper till att förbättra mijön, foto: Peter Svenson

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg för att förbättra miljön, minska trängseln och delfinansiera Västsvenska paketet som innebär investeringar i kollektivtrafik, järnväg och vägar.

Trängselskatt i Göteborg

Sedan den 1 januari 2013 tas trängselskatt ut för svenskregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Vissa  fordon är undantagna från trängselskatt.

Hur mycket kostar det?

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Från och med 1 januari 2015 kostar det 9, 16 eller 22 kronor, beroende på tidpunkt. Beslut om höjning av trängselskatten togs av riksdagen 2011. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. Passerar du flera betalstationer inom en timme betalar du bara en gång. 

Länk till Transportstyrelsens nyhet om höjning av trängselskatten 

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om trängselskatten i Göteborg.

Varför trängselskatt?

Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten, förbättra miljön (minska kvävedioxidutsläppen) i de centrala delarna av Göteborg och att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat till Västlänken (en järnvägstunnel under centrala Göteborg) och en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Mer information om trängselskatten

På sidan Frågor och svar om trängselskatten kan du läsa mer om bland annat varför vi har trängselskatt, vad det kostar och hur du gör.

Folkomröstning om trängselskatt genomfördes 14 september 2014

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade efter ett folkinitiativ att det inom Göteborgs Stad skulle hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Folkomröstningen genomfördes i samband med valen till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Resultatet i folkomröstingen om trängselskatt i Göteborgs blev att 43,1 % röstade ja och 56,9 % röstade nej. Valnämnden i Göteborg fastställde resultatet 19 september 2014.

Läs mer om folkomröstningen om trängselskatt

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Stadsledningskontoret har också på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheten och konsekvenserna av alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten.

Stadsledningskontoret bedömer att det inte finns något enskilt finansieringsalternativ inom stadens rådighet, som i rimlig tid kan ersätta trängselskattens del av Västsvenska paketet..

Utredningen belyser ett antal möjliga finansieringsformer för infrastrukturinvesteringar. Alternativen beskrivs översiktligt utifrån intäktspotential, genomförbarhet och tidigare erfarenheter av tillämpning i Sverige men även med internationella exempel.

Intäktspotentialen för alternativen har, där det är möjligt, belysts i ett antal teoretiska räkneexempel. Dock finns stora osäkerhetsfaktorer för de antaganden som ligger till grund för beräkningarna.

De redovisade alternativen kräver översyn av lagstiftning samt studier av alternativens påverkan på samhällsutvecklingen och möjligheterna att finansiera framtida utbyggnad av infrastruktur. Det krävs också fördjupade analyser av stadens samlade förutsättningar att finansiera det grundläggande kommunala uppdraget.

PM alternativ finansiering av trängselskatten 2015-02-04

Uppdrag utredning av alternativ finansiering av trängselskatt 2014-12-03

Alternativ förslag för likvärdiga effekter vid borttagande av trängselskatt 2014-12-16

slutrapport alternativ finansiering av trängselskatt 2015 01-28

Underlag finansering av trängselskatt 2015-02-03

Likvärdiga alternativ till trängselskattens effekter har utretts

22 oktober 2014  gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheter och konsekvenser av alternativa förslag, som tillsammans ger likvärdiga eller bättre trängsel-, miljö-, utrymmes-, trafik- och hälsoeffekter som trängselskatten ger och kommer att ge. Dessa förslag skulle också översiktligt kostnadsberäknas och återrapporteras senast innan årets sista kommunstyrelsemöte 2014. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen på mötet 17 december 2014. 

Trängselskatten är en effektiv åtgärd för att öka framkomligheten och minska restiden. Ingen annan enskild åtgärd har likvärdiga effekter. Det är två av slutsatserna i utredningen av vilka alternativ till trängselskatt, som skulle ge likvärdiga eller bättre effekter på trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa.

Utredning om alternativa förslag för likvärdiga effekter vid ett borttagande av trängselskatten

Trängselskatten delfinansierar Västsvenska paketet

Trängselskatten är en medfinansiering av Västsvenska paketet.

Det här innebär Västsvenska paketet:

 • Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar, gående och bilar fram till 2028.
 • Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det ska bli lättare att ta sig fram, och det ska bli en bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö, och utökade pendlingsmöjligheter.
  På Västsvenska paketets webbplats kan du läsa mer om nyttan med Västsvenska paketet.
 • Paketet innehåller bland annat en ny bro över Göta älv, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.
  På Västsvenska paketets webbplats kan du läsa mer om vad Västsvenska paketet innehåller.
 • Västsvenska paketet kostar 34 miljarder kronor att genomföra. Staten står för 17 miljarder kronor. För resten står trängselskatten (14 miljarder), Göteborgs stad (1,25 miljarder), Västra Götalandsregionen och Region Halland (1 miljard) och realisering av markvärden (0,75 miljarder).

Bakgrund

 • Göteborgs Stad har tillsammans med staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregion ingått ett avtal om Västsvenska paketet som innebär investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg. Avtalen mellan parterna undertecknades av kommunen och regionerna under hösten 2009 och de statliga verken i mars 2010.
 • Den 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att införa trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet.
 • Den 25 maj 2010 fattade riksdagen beslut om trängselskatt i Göteborg.
 • Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg.
 • Under hösten 2012 startade ett folkinitiativ i Göteborg med begäran om en folkomröstning om trängselskatten ska fortsätta efter valet 2014. Den 23 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatt i Göteborg i samband med valen till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.
 • Boende och företagare i Backa på Hisingen har haft många åsikter om trängselskattens utformning i Backa. I mars 2013 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att begära att Västsvenska paketet skulle genomföra en utredning om trängselskatten i området. I juni 2014 skickade Göteborgs Stad och Trafikverket en formell begäran till regeringen om att boende och verksamma i Backa inte ska behöva betala trängselskatt om de passerar betalstationer i deras egen stadsdel. Läs mer om trängselskatten i Backa på www.trangselskattibacka.se.

Kontaktinformation

Actions

Har du allmänna frågor om trafiken i Göteborg?

Kontakta trafikkontoret

Kontakta Transportstyrelsen

Har du frågor kring trängselskatten så ska du kontakta Transportstyrelsen, som är en statlig myndighet.

Transportstyrelsen
Complementary Content
${loading}