Stadsrevisionen

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Stadsrevisionen är kommunens granskande enhet och det är kommunfullmäktige som utser de förtroendevalda revisorerna (politiker). Enligt Göteborgs Stads revisionsreglemente utser kommunfullmäktige 22 stycken förtroendevalda revisorer. Revisorernas uppdrag är att granska kommunstyrelsen och nämnderna. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer, vilka har ett självständigt uppdrag att granska de kommunala bolag som helt eller till viss del ägs av kommunen.

Så arbetar stadsrevisionen

Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Resultatet av revisorernas granskningar skickas i form av rapporter och redogörelser till de som granskas, till andra berörda nämnder och styrelser samt till kommunfullmäktige. 

Stadsrevisionens uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Delar av uppdraget regleras och påverkas också av andra lagstiftningar, som till exempel socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling. I sitt uppdrag följer revisorerna god revisionssed.

Revisionskontoret

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar också 25 kommunala yrkesrevisorer. Tjänstemännen utgör sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna. 

Yrkesrevisorerna (tjänstemän) på revisionskontoret är indelade i tre team som vardera leds av en teamledare. För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor och varje yrkesrevisor har granskningsansvar för 3-4 bolag och/eller nämnder. Samtliga yrkesrevisorer är anslutna medlemmar till Skyrev (Sveriges kommunala yrkesrevisorers förening) och revisionskontoret följer föreningens vägledningar och rekommendationer. Skyrev är en branschorganisation och etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Kontaktuppgifter till revisionskontoret

Revisionsplan och granskningsplaner

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för kommunstyrelsen, nämnderna, bolagen och samordningsförbunden samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. 

Stadsrevisionens revisionsplan

Granskningsplan för kommunstyrelsen

Granskningsplaner för stadsdelsnämnderna

Granskningsplaner för facknämnderna

Granskningsplaner för Framtidenkoncernen

Granskningsplaner för GKF-koncernen

Granskningsplaner för Göteborgs Stads övriga hel- och delägda bolag

Granskningsplaner för samordningsförbunden 

Stadsrevisionens sammanträdesdagar

Tisdagen den 18 mars

Tisdagen den 23 april

Tisdagen den 21 maj

Tisdagen den 11 juni

Tisdagen den 17 september

Tisdagen den 8 oktober

Tisdagen den 12 november

Tisdagen den 10 december

Har du frågor om stadsrevisionen?

Kontakta stadsrevisionen

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...