GBGMapSelectionPortlet20

Visa meny
Läser in...

Plan- & byggprojekt i Göteborg

Hjällbo - bostäder väster om Villavallen

SDN Angered . Stadsdel Hjällbo

Detaljplanen innebär att gräsfältet väster om Villavallen kan bebyggas med en gruppbostad och max sjutton småhus. Planen innebär också att befintlig gruppbostads angöring vid Knattens väg byggs om så att den även utgör angöring till den tillkommande bebyggelsen.

Planens formella namn:
Bostäder väster om Villavallen inom stadsdelen Hjällbo
Flygfoto: stadsbyggnadskontoret

Flygfoto: stadsbyggnadskontoret

Du måste ha stöd för JavaScript i din webbläsare för att kunna se kartan.

Tipsa en vän

Skicka ett meddelande med ditt e-postprogram.

Du kan också kopiera länken nedan och skicka iväg på valfritt sätt.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 28 maj 2013 att avbryta planarbetet.

Syftet med planen var att möjliggöra uppförandet av cirka tjugo småhus och ett gruppboende väster om bebyggelsen vid gatan Villavallen i Hjällbo. Detaljplanesamråd hölls våren 2012. Efter samråd fördjupades planarbetet med kompletterande geoteknisk- och markmiljöundersökning samt med en dagvattenutredning. Vid de avslutande utredningarna stötte man på mer föroreningar och sämre utfyllnadsmaterial än vad som tidigare utredningar gett indikation på. Det har även framkommit att det finns en sannolik underminering av marken i anslutning till den intilliggande dikesfåran. Detta sammanvägt med områdets behov av en komplex VA- och dagvattenlösning gör att området inte längre bedöms lämpligt för bostadsbebyggelse. Marken ägs av kommunen och fastighetskontoret ansvarar för eventuella åtgärder med anledning av förkommande föroreningar.


Handläggare

Plan och byggarkiv Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 031-368 15 61
Epost: arkiv@sbk.goteborg.se
Sara Hällström Fastighetskontoret
Telefon: 031-368 10 76
Epost: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Diarienummer

Diarienummer SBK: BN0861/07
Diarienummer FK: FN1268/07

Markägare

Göteborgs Stad

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. I en förstudie utreds förutsättningarna för förslaget. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Planärendena redovisas för nämnden vid flera tillfällen under processen.

 • Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 • Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 • Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 • Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 • Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 • Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 • Plan - avbrutet