Foto: Bostadsbolaget

Stadsutveckling

Seniorperspektiv i stadsutveckling ger livsmiljöer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande

Snart är en fjärdedel av befolkningen över 65 år. Samtidigt förtätas Göteborg i hög takt. Att ha med seniorperspektivet i stadsplaneringen är därför en nödvändighet.

Senior Göteborg arbetar för att öka medvetenheten om äldre personers specifika behov i stadsplaneringen. Det handlar dels om utformningen av offentliga rum och bebyggelsestruktur, dels om lokalisering av bostäder i förhållande till andra viktiga funktioner som gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt, socialt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Det behövs en ökad kompetens och förändrade arbetssätt för att integrera seniorperspektivet i stadsplaneringen. Det kan handla om att organisera planeringen på ett annat sätt, bjuda in äldre och personal inom vård- och omsorg att aktivt medverka i design- och planprocesserna i tidigt skede samt samarbeta med bostadsföretag för att få bättre design- och beslutsunderlag och därmed bättre livsmiljöer. 

Vi visualiserar och sprider goda exempel på boendemiljöer som stödjer ett hälsosamt åldrande. Syftet är att förbättra livskvaliteten för äldre personer och göra staden till en bättre plats att åldras på.  

För att möta framtidens behov, har Senior Göteborg tagit fram strategier för äldres boende i dialog med berörda aktörer. Strategierna antogs av kommunstyrelsen 2010. 

Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram Göteborgs Stads handlingsplan med åtgärder för att Göteborg ska bli en mer åldersvänlig stad. Satsningen är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz, strateg stadsutveckling +46 31 31-368 02 96