Foto: Made in Sweden

Verksamhetsområden

För att uppnå aktivt åldrande i ett hållbart Göteborg krävs innovation inom såväl kompetensförsörjning som stadsutveckling och välfärdsteknik; Senior Göteborgs verksamhetsområden.

Vårt uppdrag från kommunstyrelsen är att staden ska fungera för alla åldrar. Befolkningen blir allt äldre och det krävs nytänk för att möta utmaningarna. Vi är en katalysator för utveckling av nya tjänster, arbetssätt och metoder så att äldre personer upplever ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

För att uppnå detta arbetar Senior Göteborg tillsammans med äldre och anhöriga, bolag, förvaltningar, utbildning, forskning och andra strategiska aktörer med kompetensförsörjning, stadsutveckling och välfärdsteknik. 

Verksamhetsområden

  • Kompetensförsörjning    Kompetens, verksamhet och nya yrkesroller utvecklas för att möta nya behov. Senior Göteborg arbetar för att erbjuda äldre och anhöriga en vård och omsorg i framkant och attrahera rätt medarbetare till en framtidsbransch.
  • Stadsutveckling med seniorfokus     Seniorperspektiv i stadsutveckling ger livsmiljöer som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande. Då kan samhällets resurser användas där de behövs mest.
  • Välfärdsteknik    Ibland kan teknik göra stor skillnad för livsglädjen. En surfplatta kan öka kontakten med omvärlden. Ett positioneringslarm kan göra anhöriga tryggare. Tillsyn via kamera kan betyda ostörd sömn. Senior Göteborg arbetar för att välfärdsteknik ska öka äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Hur finansieras verksamheten?

Vi får varje år ett budgetanslag från Göteborgs Stad. Flera av våra projekt är finansierade med externa medel, t ex från EU.

Vad har jag som äldre för nytta av Senior Göteborg?

Senior Göteborg jobbar tillsammans med förvaltningar och bolag för att utveckling inom kompetens, stadsutveckling och välfärdsteknik, ska bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för äldre.