Foto: Lo Birgersson

Så arbetar Göteborg

Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av bred samverkan, tidiga insatser, kunskapsbaserat arbete och tydligt ansvar i organisationens linje. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet.

I Göteborgs Stad arbetar vi varje dag och på många sätt med vård, stöd, omsorg och hållbar stadsutveckling. Vi har jobbat för social hållbarhet under många år och mycket bra har gjorts. Vi har nu nya kunskaper och ett tydligt politiskt mål att Göteborg ska vara en jämlik stad. Samtidigt har direktörer på högsta nivå gått samman och leder arbetet. Jämlikt Göteborg innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och göra bättre.

Tidiga insatser, långsiktighet och samverkan över gränserna

Att arbeta för jämlikhet är en långsiktig satsning och det kan ta flera år innan vi ser resultat. Målet kräver långsiktighet och uthållighet. Tyngden i Göteborgs jämlikhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre. Insatserna sker till alla och mer där det behövs som mest.

Det finns en stark vilja i Göteborg att skapa en jämlik stad. Arbetet sker samtidigt på flera nivåer och områden. Engagemanget är stort även hos näringslivet och civilsamhället.

Utvalda områden som grundas i forskning

En viktig del i Göteborgs jämlikhetsarbete är att rusta staden för att arbeta kunskapsbaserat. Med kunskapsbaserat innebär att vi ska ha grund i den bästa tillgängliga kunskap. Det betyder delvis forskning men också erfarenheter hos professionen och målgrupperna själva.

För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda fokusområden som grundar sig i forskning och kunskap. Fokusområdena handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete, hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer samt att skapa strukturer och stabilitet för jämlikhetsarbetet.

Läs mer mer om våra fem fokusområden.

Så organiseras Göteborgs Stads jämlikhetsarbete

Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av en bred samverkan och ett tydligt ansvar inom organisationens linje. Alla förvaltningar och bolag arbetar med målet. Samtidigt har direktörer på högsta nivå gått samman och leder arbetet.

För vart och ett av de utvalda fokusområdena finns en fokusledare. Fokusledaren har ett övergripande ansvar att driva på arbetet i hela staden inom sitt fokusområde. Som stöd i arbetet finns en samordningschef, processledare inom alla fokusområden, projektledare för tidsbegränsande uppdrag, utvecklingsledare och kommunikationsstöd.

En samordningsgrupp fungerar som strategisk ledning för arbetet på tjänstemannanivå. Här ingår utöver de fem fokusledarna representanter Stadsledningskontoret och Göteborgs Stadshus AB. Samordningsgruppen leds av Michael Ivarson, Social resursförvaltning.

Styrande dokument

Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Göteborgs Stads budget