Foto: Lo Birgersson

Staden där vi läser för våra barn - en mobilisering

I en stad där vi läser för och med våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb. Tänk att den enkla sagostunden kan bidra till så mycket.

I Göteborg ska barn få växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar. Våra berättelser och sagor kan vara en del av vägen dit. Sagostunder ökar barns ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Berättelser skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Film av Göteborgs Stadsbibliotek .

Staden där vi läser för våra barn är en fråga som mobiliserar hela Göteborg. På bibliotek finns färdiga bokpåsar och bokmärken med högläsningstips, det genomförs hembesök hos barnfamiljer för att prata högläsning och flera av stadens förskolor har fått kapprumsbibliotek.

Satsningens syfte är att främja läsning för och med barn tidigt i livet och är en del i Göteborgs Stads arbete att skapa en mer jämlik stad. I arbetet ska vi uppmärksamma och öka kunskapen om vikten av högläsning med målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka.

Läs reportaget om Staden där vi läser för våra barn i Göteborgs-Posten  -Göteborg storsatsar på högläsning (2017-07-03)

Så bidrar läsningen till ökad jämlikhet

Vi kan läsa forskning som visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn med vuxna i sin närhet som tidigt börjar läsa för dem ligger avsevärt bättre till än de som inte blir det.

Sagostunder ökar barnets ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Sagan skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. En tidig utveckling av språket ger alltså människor mer inflytande över sina liv. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Ju tidigare, desto bättre

Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv, ju tidigare desto bättre. Arbetet med att lyfta vikten och värdet av att läsa för och med våra barn bidrar till barns goda uppväxtvillkor och liv som kan präglas av möjligheter och inkludering.

Skillnaderna i Göteborg

Nationella enkäter och resultat ger bilden av en verklighet där färre och färre barn blir lästa för och att svenska elevers läsutveckling har försämrats. I Göteborg finns stora skillnader i skolresultat både mellan elever och mellan skolor. Skillnaderna är tydliga när det gäller ordförråd, språkutveckling, läsförståelse, resultat i skolan och de har ökat över tid. I flera skolor är färre än hälften av eleverna behöriga till gymnasiet. Var femte elev går ut grundskolan utan tillräcklig förmåga att läsa och förstå en dagstidning.

Besök ditt bibliotek och låna hem sagostunden (läs ♥ högt)

Ett besök på närmaste bibliotek kan ofta ge mycket inspiration. Där finns också kunnig personal som gärna delar med sig av bokskatter, tips och råd för just högläsning och bokprat med barn. Biblioteken finns för alla. För dig som vill och kan läsa, för dig som vill men ännu inte kommit igång, för dig som vill men kanske inte kan läsa.

På alla folkbibliotek finns bokpåsar med utvalda barnböcker. Böckerna som är fantastiska att läsa högt med barn 3–6 år. Låna en påse och ha helgmyset klart! Hitta till biblioteket och se vad som händer nära dig: Bibliotek i Göteborg

Besök gärna Stadsbibliotekets sida Läs ♥ högt. Här tipsar bibliotekarier på Stadsbiblioteket i Göteborg om när du kan börja läsa för ditt barn, vad du kan läsa, hur du kan läsa och var du kan låna hem färdiga bokpåsar.

Några av satsningarna för att bli staden där vi läser för våra barn

Sagofest och sommarlovsbok till varje barn i förskoleklass

Under den första veckan i juni får alla 6-åringar i Göteborg varsin bokgåva tillsammans med en inbjudan till en sagofest på Barnens kulturkalas i Trädgårdsföreningen. Inbjudan finnas att laddas ner på flera språk.

Läs mer om sommarlovsbok och sagofest här.

Mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn grundar sig i tre delar. Det handlar om att öka kunskapen inom Göteborgs Stad, att stärka stadens läsfrämjande arbete och att öka medvetenheten hos viktiga vuxna nära barn om vikten och värdet av att läsa högt. Alla tre delar arbetar vi med samtidigt för störst effekt.

Kunskapsspridning på förskolor, familjecentraler och BVC

Ett informationsmaterial har tagits fram för att berätta om vikten och värdet att en som viktig vuxen läser för sitt barn. Materialet delas ut på exempelvis stadens förskolor, familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, öppna förskolor och utflyktsplatser.

Sommarlovsbok och sagofest

Under den första veckan i juni får alla 6-åringar i Göteborg varsin bokgåva tillsammans med en inbjudan till en sagofest på Barnens kulturkalas i Trädgårdsföreningen. Sommarlovsboken och Sagofesten en del av Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar och 400-årsjubileet 2021.

Läs mer om sagofesten och sommarlovsboken här.

Ambassadörer för läsning i Lövgärdet och Biskopsgården

Läsambassadörer med språkkompetens inom de stora språkgrupperna bland asylsökande och nyanlända i Göteborg (Arabiska, persiska och somaliska) har under året i uppdrag att verka uppsökande på stadens två asylboenden, bibliotek, familjecentraler, öppna förskolor och förskolor i Lövgärdet och Biskopsgården. Även uppsökande vid andra lokala hälsofrämjande arenor samt samverkan med aktörer i specifika bostadsområden inringas också i uppdraget.  Insatsen möjliggörs genom beviljade medel ifrån Kulturrådet under 2017.

Läs ♥ förskola

Under 2017 samarbetade Stadsbiblioteket med några förskolor i staden för att utveckla metoder och arbetssätt som främjar barns tidiga språkutveckling: Läs ♥ förskola. De deltagande förskolorna blir nu basen för ett framtida nätverk av förskolor som arbetar med att utveckla sina arbetssätt att främja läsningen hos små barn.

Projektet är finansierat med medel från Kulturrådet och kommer under 2018 att fortsätta utvecklas. Målet är att förskoleavdelningar tillsammans med Göteborgs bibliotek ska inspireras att använda boken och läsningen som en självklar del i den dagliga verksamheten..

Läs ♥ förskola ger barnen en positiv och naturlig upplevelse av böcker och läsning och samarbetar aktivt med biblioteken i staden. Förskolorna förväntas uppmuntra till läsning varje dag, ge barnen god tillgång till böcker och möjlighet att omsätta sina läsupplevelser i den fria leken samt i uttrycksformer som bild, musik och drama..

Läs mer om Läs ♥ förskola.

Kapprumsbibliotek - Olika böcker på fler ställen

Kapprumbibliotek på olika arenor är ett sätt att uppmuntra och inspirera till fler läs och berättarstunder tillsammans med barnen. Under året ges förutsättningar att etablera kapprumsbibliotek på lokala hälsofrämjande arenor som exempelvis öppna förskolor, familjecentraler och utflyktslekplatser. 

Stimulansmedel för läsfrämjande insatser i stadsdelarna

En turné av lokala workshops om mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn” har genomförts i stadsdelarna för att förankra, skapa delaktighet och ta vara på erfarenhet och kompetens bland de professioner som möter barn och vårdnadshavare. Några utvecklingsområden är stadenövergripande, andra utvecklingsområden av mer lokal karaktär. Genom särskilda stimulansmedel ges dessa förutsättningar att utvecklas och drivas inom respektive stadsdel.

Fler hembesök och bokgåvor genom Bokstart

Bokstart lyfts ofta fram som ett gott läsfrämjande och språkutvecklande exempel i olika sammanhang, så väl internationellt, nationellt som lokalt i Göteborg. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling genom hembesök, utdelning av bokgåvor och information om språkutveckling på flera språk. Göteborgs stad har under 3 års tid beviljats projektmedel ifrån Kulturrådet för att genomföra Bokstart i Östra Bergsjön och Gårdsten. Inom ramen för Jämlikt Göteborg och mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn” har också en geografisk spridning av satsningen prioriterats under 2017 i Lövgärdet.

Webbaserad utbildning

Utbildningen avser ett lättillgängligt material om vikten och värdet av högläsning och berättarstunder riktat till professioner som möter barn och vårdnadshavare inom staden.  Syftet med utbildningen är att bidra till en gemensam kunskapsgrund om läsningens betydelse för en god start i livet. Webbutbildningen kommer att tas fram gemensamt med en övergripande webbutbildning för hela satsningen Jämlikt Göteborg.