Copyright © Rebecka Rynefelt 2014

4. Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer

Vi ska bygga en stad där alla kan känna sig hemma. Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. En god samhällsplanering kan verka hälsofrämjande, medan en dålig kan påverka människors hälsa och samhällets sociala sammanhållning negativt.

För att kunna bygga en socialt hållbar stad behöver vi titta på vilka sociala konsekvenser stadsbyggandet ger. Det gör vi redan när vi planerar projekt i staden. Teman som vi tittar på är hur stadsbyggnaden bidrar till en sammanhållen stad, samspel och möten, ett fungerande vardagsliv, identitet och upplevelse, gröna stadsmiljöer samt trygghet och öppenhet.

På lång sikt handlar det om att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor bland annat genom att minska boendesegregationen. Det handlar också om att utveckla hela staden men med prioritering av de stadsdelar och områden där behoven är som störst. Och att göra det i dialog tillsammans med de som lever i eller använder staden för att få med olika perspektiv och behov in i planeringen.

Prioriterade områden

Målbilden för fokusområdet innehåller:

  • Ökad delaktighet och inflytande
  • Hälsosam närmiljö
  • Minskad boendesegregation
  • Ökad tillgång till bostäder
  • Ökad användning av aktiva och kollektiva transportmedel

Besök Göteborg Stads sida om hur staden byggs och utvecklas på
stadsutveckling.goteborg.se/jamlikt

Bläddra i magasinet Stadsutveckling för ett jämlikt Göteborg

Läs Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Här kan du läsa mer om socialt hållbar utveckling och barnperspektiv inom stadsplanering.