Foto: Lo Birgersson

1. Ge varje barn en god start i livet

Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på tidiga insatser tidigt i barns liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre.

Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)

Barn i Göteborg har goda uppväxtvillkor och en god hälsa jämfört med barn i andra städer i världen. Ändå finns det stora skillnader i hälsa mellan olika delar av staden och olika grupper, och det påverkar barnens möjligheter till en bra start i livet.

I fokusområdet arbetar vi bland annat med mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för våra barn. Att främja läsningen kan i längden betyda fler behöriga till gymnasiet, fler som vidareutbildar sig och fler som lättare får jobb. Vi arbetar också med att utveckla och stärka familjecentrerat arbetssätt i staden, och att alla stadsdelar i hela Göteborg ska ha minst en familjecentral.

Två viktiga delar i arbetet att ge varje barn en god start är mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn och satsningen på familjecentrerat arbetssätt.

Prioriterat arbete inom fokusområdet

Utveckla familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler

Fortsatt satsning på utvecklat familjecentrerat arbetssätt och familjecentral i varje stadsdel.
I en jämlik stad är service och stöd nära och tillgängligt för alla familjer, var man än bor. Utvecklingen av familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler syftar till att bygga en långsiktig och stabil grund för generella och tidiga insatser för barn och familjer. Det generella arbetet ska ges till alla och i högre dos till de med störst behov.  Ska även erbjuda ett välfungerande stöd och vara en plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Läs mer om familjecentrerat arbetssätt.

Samordnat och lättillgängligt föräldrastöd för alla

Ett samordnat föräldrastöd som erbjuds alla familjer. Ett stöd som är attraktivt, lättillgängligt och kunskapsbaserat. Det består av olika former av stöd och bedrivs på fler arenor. Det är uppsökande och anpassas så att stödet även når de som behöver det mest.

När staden samordnar sitt föräldrastöd på det här sättet skapas bättre möjligheter att stärka, kvalitetssäkra, följa upp, kompetensutveckla samt ge konkret metodstöd i arbetet.

Stärka förskolans strategiska roll

Förskolan har en strategisk roll för att minska skillnader i barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling och därmed möjligheter att lyckas i skolan. Fokus är att få fler barn till förskolan och öka närvaron hos de inskrivna barnen. Ett led i detta är även att se över vad som utgör hinder för de föräldrar som inte har sina barn i förskolan och vidta åtgärder. Det kan till exempel handla om att se över regler och taxor. I förskolans strategiska roll ingår även att förskolan har ett språkutvecklade arbetssätt. Förskolan som arena är också en del i det familjecentrerade arbetssättet som nämndes här ovanför.

”Staden där vi läser för våra barn”

Mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för och med våra barn är en särskilt utsedd fråga för att öka jämlikheten i vår stad. En kraftsamling för läsningens betydelse. Forskning visar tydligt på att tidig högläsning ökar barns verbala förmåga, har positiv påverkan på skolmognad samt även till viss del minskar utvecklingen socioemotionella svårigheter. Högläsning tidigt i livet får stora effekter längre fram och är därför en investering för framtiden.

Läs mer om Staden där vi läser för våra barn