Foto: Lo Birgersson

2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren

I Göteborg ska alla barn kunna förverkliga sina drömmar. Även om villkoren för barns uppväxt är goda i Göteborg finns det skillnader i till exempel studieresultat, förutsättningar för lärande och deltagande i fritidsaktiviteter.

Prioriterade områden är att främja närvaron i skolan och hur vi gör kultur och fritid tillgängligt för alla barn. Vi tittar också på hur vi kan arbeta med föräldrastöd, elevstöd, en bra skolmiljö och barns inflytande och delaktighet. Vi ser till att utgå från alla arenor där barn befinner sig, inte bara i skolan även om fokus naturligt hamnar där.

Prioriterat arbete inom fokusområdet

Säkerställa att skolgången sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov

Utifrån verksamheternas behov utveckla stödjande strukturer för ett systematiskt närvaroarbete. Exempelvis genom att se till att uppföljning av skolnärvaro/frånvaro kvalitetssäkras. Se över system och sträva efter enkla lösningar som lätt kan användas både för registrering, uppföljning och analys. Öka kunskap och ge inspiration i skolnärvaroarbetet. Sprida goda exempel över staden.

Läs mer om arbetet för ökad skolnärvaro i Göteborg.

Studiehandledning är en viktig del i mottagandet av nyanlända elever för att öka måluppfyllelsen. Det är angeläget att se över hur man kan utveckla och förstärka betydelsen av detta kompensatoriska stöd för att öka likvärdigheten. Under våren 2017 kommer en uppföljning göras för att förbättra och kvalitetssäkra arbetet med studiehandledning.

Stärka förutsättningar för att stadens skolor har likvärdiga fysiska skolmiljöer och materiell utrustning

Göteborg Stads skolor ska ha likvärdiga fysiska skolmiljöer och materiell utrustning för jämlik utbildning. En kartläggning över stadens skollokalers och skolgårdars befintliga skick behöver göras utifrån ett jämlikhetsperspektiv. En plan för upprustning av skollokaler med start i utsatta områden behöver tas fram samt säkra materiell utrustning; ex digitalisering. Kartläggning och åtgärdsplan ska framarbetas under året.

Stärka förutsättningar för att kultur och fritidsaktiviteter är tillgängliga för alla barn- Kulturskola för alla elever i årskurs 1-2 och särskolan

Inom fokusområde 2, ge fortsatt goda möjligheter för barn i skolåldern, vill man driva frågan om att kulturskolan ska erbjuda prova på verksamhet i olika estetiska uttryckssätt, till alla elever i årskurs 1,2 och särskoleklass i anslutning till skoldagen. Deltagarna i kulturskolans verksamhet speglar inte ett tvärsnitt av de barn och unga som växer upp i Göteborgs Stad. Verksamheten har svårt att nå barn från ekonomiskt och socialt svaga grupper. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det viktigt att göra den kommunala musikskolan mer tillgänglig för alla barn oavsett kön, traditionella normer, socioekonomisk bakgrund, kultur eller funktionshinder. Förslaget att alla elever i år 1 och 2 samt särskoleklasser får tillgång till kulturskolans utbud i anslutning till skoldagen, bidrar till att minska skillnader kring vem som annars brukar nyttja kulturskolan. Att erbjuda kostnadsfria aktiviteter i kulturskolans regi i anslutning till skoldagen samt i skolans lokaler, ökar chanserna för mer jämlika förutsättningar för att elever med särskilda behov, funktionshindrade och elever i ekonomiskt utsatta familjer får tillgång till och får uttrycka sig i olika estetiska uttryck genom kulturskolans verksamhet.

Utveckla och samordna kvalitetssäkrade och tillgängliga föräldrastödsprogram för alla

För att minska skillnader i livsvillkor och hälsa behöver utbudet av föräldrastödsprogram som erbjuds i staden vara mer likvärdigt. Det betyder att oavsett var vårdnadshavarna bor i staden och vilka behov av stöd de har ska det erbjudas ett attraktivt, tillgängligt och kunskapsbaserat föräldrastöd. Vi behöver även en strategi för att nå fler familjer och främst de som behöver mest.