Samverka med Göteborgs Stad

Vi vill arbeta tillsammans med föreningar, organisationer och nätverk i Göteborg för att arrangera publika arrangemang på temat mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik. Huvudsyftet är att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad.

Samverkan med Göteborgs Stad kan se ut på flera olika sätt

Vi kan hjälpa er att komma i kontakt med verksamheter inom Staden, om ni skulle vilja genomföra arrangemanget tillsammans med till exempel ett bibliotek, en träffpunkt för äldre eller en förskola. Det är alltid de enskilda verksamheterna som bestämmer om samverkan är möjlig för dem, men vi kan vara er väg in.

På samma sätt kan vi hjälpa er att undersöka möjligheterna att hitta en lokal om ni vill hålla ert arrangemang i någon av stadens lokaler.

Det finns också möjlighet att söka medel för att finansiera till exempel föreläsarkostnader, kostnader för material till arrangemanget eller lokalkostnader. Kostnader för ordinarie verksamhet som till exempel personalkostnader går inte att ansöka om.

Alla arrangemang som sker i samverkan med Göteborgs Stad kommer att finnas med i vårt kalendarium

Vill din förening, organisation eller nätverk söka samverkan med Göteborgs Stad?

För att kunna söka samverkan ska arrangemanget uppfylla dessa kriterier:

 • Vara förenligt med och respektera grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter. Här åsyftas FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
 • Verka för demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • Ha som mål att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Bidra till att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad.
 • I möjligaste mån eftersträva tillgänglighet.
 • Äga rum i Göteborg och vara öppet för alla.
 • Vara gratis att delta i.
 • Genomföras under perioden januari – augusti 2018.

Om många ansöker om medel kommer följande att prioriteras:

 • Det ska finnas en bredd i arrangemangen utifrån bland annat de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Arrangemang ska genomföras i alla stadsdelar.
 • Staden ska eftersträva att samverka med många olika aktörer.
 • Arrangemanget har en normkritisk ingång.

Så här söker ni samverkan

Det går att skicka in ansökan på två olika sätt:

Ansökan om samverkan med Göteborgs Stad

Totalt har Göteborgs Stad 150 000 kronor att fördela. Pengarna har gått att söka vid två tillfällen.

Sista ansökningsdag 1 februari 2018

Utgångspunkten är att vid varje tillfälle fördela 75 000 kronor. Det går att söka max 15 000 kronor till ett arrangemang.

Arrangemanget måste vara genomfört senast 31 augusti 2018.

Svaret på ansökningarna meddelas per e-post. Den/de som är ansvariga för arrangemang som beviljas medel får skriva på ett samverkansavtal där ansvarig för arrangemanget godkänner Göteborgs Stads kriterier. Kriterierna hittar du längre upp på sidan.