Foto: Mostphotos

Producerat av oss

I en skola på vetenskaplig grund bidrar olika typer av publikationer till ny kunskap. Det material du hittar här är producerat av Center för skolutveckling och är ett underlag för reflektion, planering och förbättring.

Diskriminering och kränkande behandling

Rektorer och mobbning – diskussion inte nog (2016)

Mobbningens minsta gemensamma nämnare (2016)

Råd till skolor om mobbning (2016)

Bedömning av kränkningar (2015)

Inkludering och likvärdighet

Vad är egentligen inkludering? Det finns olika syn på vad inkludering är och hur vi erbjuder alla elever en likvärdig utbildning där de utvecklas så långt som möjligt. Och vilken betydelse har ledarskapet för att förskolan och skolan ska lyckas med inkludering?
I rapporten intervjuas förskolechefer, rektorer, specialpedagoger och lärare om ledarskap för en inkluderande verksamhet. I rapportens sista del finns också tips på framgångsfaktorer för att lyckas med inkludering. 

Rapport: Ledarskap för inkludering (2017)

Framgångsfaktorer för skolutveckling. Vi vet sedan länge att socioekonomiska faktorer påverkar både elevernas studieresultat och skolornas måluppfyllelse. Men internationella exempel visar att skolor i underprivilegierade områden kan lyckas bättre än genomsnittet, och att hög kvalité på undervisningen är det som gör störst skillnad. Rapporten visar vad vi genom forskningen vet om framgångsfaktorer för skolutveckling i underprivilegierade områden och ger tips om hur en skola konkret kan göra.

Rapport: Att höja kvaliteten på undervisningen i underprivilegierade områden (2017)

Inkludering, måluppfyllelse och frågan om vetenskapligt stöd

Rapport: Inkludering eller särlösning? Utvärdering av särskilda undervisningsgrupper (2011)

Rapport: Åtgärdsprogram - Mål eller medel? (2009)

Reading to learn

Minskade klyftor mellan elevgrupper. Göteborgs kommun genomförde, under ledning av Center för skolutveckling, under läsåret 2015-2016 det tredje året i kompetensutvecklingsprojektet Reading to Learn. I projektet deltog cirka 50-55 lärare från grund- och gymnasieskolor i Göteborgs kommun. Rapporten visar att projektet hade en positiv effekt på elevers resultat såväl som på lärares lärande. Till exempel minskade klyftan mellan hög- och lågpresterande elevgrupper.

Rapport projektet Reading to learn, läsåret 2015/2016

Rapport projektet Reading to learn, 2014

Läsa, skriva, räkna

Basfärdighet i praktiken - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv av
satsningen på att läsa, skriva och räkna i Göteborg (2012)

Basfärdighet i fokus - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv (2010)