Foto: mostphotos.com

Ledarskap

Center för Skolutveckling arbetar på olika sätt för att stärka ledare inom förskola och skola. Det handlar om lärarens och förskollärarens ledarskap för sina barn och elever, men också om förskolechefens och rektorns ledarskap över förskolan och skolan.

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är ett strukturerat förståelsefördjupande samtal mellan kollegor som tar sin utgångspunkt i vardagliga dilemman och utmaningar.

För att samtal kollegor emellan ska leda till lärande och utveckling behöver de vara strukturerade och utmana tänkandet. När du som pedagog analyserar och reflekterar behöver du koppla det till forskning och beprövad erfarenhet. Professionell samtalsledning och tillgång till pedagogisk forskning, till exempel genom samverkan med universitet eller högskola, blir då viktiga verktyg för skolans utvecklingsarbete.   

Skolutveckling sker i mötet mellan pedagogerna och barnen. Det finns forskning som visar att pedagogernas sätt att arbeta främst påverkas av deras egna erfarenheter från undervisningen och mötet med barnen och i samtal med kollegorna kring dessa erfarenheter.

Skolverket.se: Kollegialt lärande

Lärgrupper

Center för Skolutveckling arbetar utifrån en modell som bygger på lärgrupper och på strukturerade, lärande samtal. Samtalen leds av en lärledare som utbildas av Center för skolutveckling.   

Lärgrupperna arbetar utifrån ett problem i sin jobbvardag med hjälp av strukturer, roller och förhållningssätt som stödjer och utvecklar ett hållbart kollegialt lärande.

Samtalet har fokus på deltagarnas lärdomar och syftar till att fördjupa deltagarnas gemensamma förståelse av sitt pedagogiska uppdrag. Vi diskuterar frågor som:

  • Hur får vi alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet?
  • Hur skapar vi en arbetsmiljö som stimulerar kollektiva lärdomar och fördjupad reflektion?
  • Hur skapar vi en gemensam förståelse för uppdraget, en helhetsidé som grund för utvecklingsarbetet?
  • Hur kan aktuell forskning utgöra bränsle i arbetet med att utveckla den beprövade erfarenheten?

Utbildning för förskolechefer och rektorer

Vi erbjuder stöd till rektorer och förskolechefer i att utveckla det pedagogiska ledarskapet, enskilt och i grupp. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från de situationer som deltagarna tar upp från sin vardag och som har fokus på verksamhetens utveckling.

Utvecklingsprocesserna utgår från ett lärandebaserat perspektiv med fokus på kvalitet och strukturerade lärprocesser.

Utbildning för lärledare och processledare

Som lärledare hjälper du till att, i samverkan med dina kollegor, föra strukturerade samtal för att få en djupare förståelse och uppmuntra till att lyfta vardagsproblem för att gruppen ska fortsätta lära och utvecklas.  

Under utbildningen talar vi bland annat om samtalsstruktur, lyssnande, delaktighet och att hålla sig till ämnet.  

Utbildningens mål är att ge deltagarna de verktyg de behöver för att leda förståelsefördjupande och kunskapsfördjupande samtal i den verksamhet de befinner sig i. Under utbildningens gång finns stor lyhördhet för att fånga upp deltagarnas behov och utvecklingsmöjligheter.

Vi använder oss av olika samtalsmodeller som lärande samtal, föreställningskarta, reflekterande team, epa-modell och kollegahandledning.

Nätverk för lärledarutbildare

Lärledarutbildarna har i uppdrag från sin stadsdel att utbilda pedagoger och skolledare i metoden lärande samtal. Deras uppgift är att utbilda nya lärledare inom stadsdelen. På sikt är tanken att förvaltningarna ska bli självförsörjande inom området lärledarskap.

Syftet med nätverksträffarna är att få stöd och utbyta erfarenheter kring uppdraget.

Nätverket för lärledarutbildare syftar till att ge stöd och möjlighet att utbyta lärdomar kring lärledarutbildning. Tanken är också att bygga upp strukturer för fortbildning där befintliga, erfarna lärledare utbildar nya lärledare i sin stadsdel eller på sin enhet.

Utbildning för arbetslagsledare

Vi erbjuder stöd till arbetslagsledare till att leda möten med kollegorna i arbetslaget. I utbildningen tar vi i huvudsak fasta på hur förskolan och skolan är organiserad, olika mötens syfte och innehåll, mötenas upplägg samt hur vi skapar delaktighet, högt engagemang och välfungerande möten.

Vi använder olika samtalsmodeller som lärande samtal, föreställningskarta, reflekterande team, epa-modell och kollegahandledning.

Utbildning för lärledare

Som lärledare hjälper du till att, i samverkan med dina kollegor, föra strukturerade samtal för att få en djupare förståelse och uppmuntra till att lyfta vardagsproblem för att gruppen ska fortsätta lära och utvecklas.  

Under utbildningen talar vi bland annat om samtalsstruktur, lyssnande, delaktighet och att hålla sig till ämnet.  

Kontakta oss
Utvecklingsledare Gunilla Carlsson
Utvecklingsledare Lotten Ekelund
Utvecklingsledare Per Fagerström