Foto: Nicklas Nuland

Stipendier

Det finns stiftelser som delar ut stipendier eller premier till elever som går på Bräckegymnasiet. Du som är elev på Bräckegymnasiet kan söka stipendierna i listan nedanför. Några av stipendierna är sökbara året runt, andra har speciella sökperioder.

Higabs Framstegsstipendium och hedersomnämnande
För att nomineras skall eleven ha utmärkta studieresultat i ämnen som är viktiga för yrket, visa gott kamratskap i och utanför skolan samt vara ett föredöme för andra. Se vidare
Higabs Framstegsstipendium och hedersomnämnande

Göteborgs Byggmästareförening
Stipendier delas ut till elever inom bygglärlings- och teknikutbildning vid Lindholmens Kunskapscentrum. Därtill administrerar föreningen tre olika stipendier för studerande; Byggmästaren, Teknikerstipendiet och Yrkesstipendiet. Se vidare Göteborgs Byggmästareförenings stipendier

Stiftelsen Olof Emanuel Ohlssons stipendier 
Stipendium till en eller flera för sin utbildning - praktisk eller teoretisk - intresserade och ambitiösa elever, som anses vara i behov av hjälp med kostnaderna för utbildningen.

Stiftelsen Otto och Anna Platin
Stipendier till behövande elever på yrkesförberedande program vid kommunala gymnasieskolor.

Stiftelsen Samfond IV
Fonden skall användas till förmån för eleverna inom gymnasieskolan företrädesvis för:

- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit

- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning

- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands

- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål

- förvärv av material med mera.

Fonden får ej användas för ändamål som det åligger kommun att bekosta.

För mer information om stiftelser som delar ut medel och som administreras av Göteborgs Stad se Göteborgs Stads Stiftelser