Foto: Peter Skog

Internationell samverkan

Bräckegymnasiet arbetar brett när det gäller internationalisering. Vi har sedan 10 år ett samarbete med Bangladesh och elever kan göra APL i Finland, Italien och Tyskland.

Ur Bräckegymnasiets internationaliseringsplan

” I vår internationaliserade värld kommunicerar och samarbetar människor över nationsgränser mer än någonsin tidigare.  Det kräver ökad kunskap, förståelse och beredskap inför människors olika förutsättningar, tankesätt och värderingar.
Att utbyta erfarenheter om lärande länder emellan är ett viktigt led i kompetens- och personlighetsutvecklingen för både elever och personal. Utbyten leder också till spridning av innovationer inom olika områden.”

Målet mer internationaliseringen inom Bräckegymnasiet är att elever och personal skall få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kulturer. Detta för att utveckla sitt praktiska kunnande i en annan kultur, lära sig nya arbetsmetoder och möta nya arbetsområden inom yrket.
Att under en period få dela sin skol-/arbetsdag med jämnåriga från ett annat land, leder till ökad flexibilitet och förståelse för andras livsvillkor.
Om man deltar i utbyte med andra länder blir man mer självständig, mer initiativtagande och ökar sin sociala kompetens.

Bräckegymnasiet eftersträvar strategiska och långsiktiga partnerskap, där flera olika aktörer är involverade.

-   Det internationella samarbetet skall ingå i skolans kvalitetsutveckling
-   Det internationella samarbetet ska rikta sig mot de nordiska grannländerna,   
    Europa och andra delar av världen
-   Skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna utlandspraktik i slutet av utbildningen
-   Det långsiktiga samarbetet med Bangladesh skall utvecklas

För mer information kontakta skolans Internationaliseringsansvarig

Dekorationsmåleri i Pistoia

Skåpsmontering i Krefeld

Svetsning i Pieksämäki