Enhetskatalogen

Filtrera

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
I Göteborgs Stad finns fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och en rad kommunala bolag. Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Visa som:
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning

  Kommunal, Centrum

  Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En målsättning är att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad och vuxenutbildningsinsatser.

  Öppettider

  Förvaltningskansliet har öppet måndag-fredag: 8.30 - 16 (lunchstängt 12 - 13)
  Vill du anmäla dig till sfi? Eller har du frågor om studier och yrkesval? Då ska du kontakta studie- och yrkesvägledningen. Du hittar adress, telefonnummer och aktuella öppettider på vår hemsida, adressen är goteborg.se/komvux. Längst ner på alla sidor som handlar om komvux, sfi och lärvux så står våra besökstider och telefontider.
 • Fastighetskontoret

  Kommunal, Centrum

  Fastighetskontoret är fastighetsnämndens förvaltning och har cirka 200 anställda. Vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: mark, exploatering, förvaltning och boende. Kontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i Göteborg samt stödja näringslivet genom att erbjuda mark för industri, handel, utbildning, forskning med mera.

  Öppettider

  Mån-fre 8.00 - 16.30
 • Förskoleförvaltningen

  Kommunal

  Du når förskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör förskola. Servicevägledarna som arbetar på den särskilda svarsgruppen har olika språkkompetenser och kan svara på cirka 20 olika språk. Servicevägledarna svarar på frågor, tar emot synpunkter, hjälper till med blanketter och vägleder.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Förvaltningen inköp och upphandling

  Kommunal, Centrum

  Förvaltningen inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen är Stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

 • Förvaltningen Kretslopp och vatten

  Kommunal

  Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med drygt 450 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget. Vi informerar också göteborgarna om avfall, vatten och avlopp.

  Öppettider

  måndag-fredag 8–16.30.
  Kundservice nås på 031-368 27 00 mån, tis, tors, fre 7–16, och ons 9–16.
 • Grundskoleförvaltningen

  Kommunal

  Du når grundskolan via en särskild svarsgrupp – det är din väg in för alla frågor som rör grundskola. Servicevägledarna som arbetar på den särskilda svarsgruppen har olika språkkompetenser och kan svara på cirka 20 olika språk. Servicevägledarna svarar på frågor, tar emot synpunkter, hjälper till med blanketter och vägleder.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Intraservice

  Kommunal

  Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av våra tjänster.

 • Kulturförvaltningen

  Kommunal

  Till kulturförvaltningen hör Stadsbiblioteket, fyra museer, Konsthallen och bland annat Stora Teatern. Förvaltningen fördelar stöd till det fria kulturlivet och har ansvar för namnsättningen av gator och torg. Charles Felix Lindbergs donationsfond, som finansierar en stor del av den offentliga utsmyckningen i Göteborg, ingår också i kulturförvaltningen. Kultur för barn och unga prioriteras.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Lokalförvaltningen

  Kommunal

  Lokalförvaltningen  bygger och förvaltar lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter är vi en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler.

  Öppettider

  Reception mån-fre 07.00-16.00
 • Miljöförvaltningen

  Kommunal

  Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt. Vi utför uppdraget genom att · arbeta med livsmedelskontroll och miljötillsyn · övervaka och rapportera miljötillståndet · leda stadens miljöstrategiska processer · föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet

  Öppettider

  Öppettider i receptionen på Karl Johansgatan 23:
  måndag - fredag 9 - 13
 • Park- och naturförvaltningen

  Kommunal

  Park- och naturförvaltningens främsta uppdrag är att förvalta och sköta parker, torg och naturområden, planteringar och träd samt Slottsskogens djurpark, lekplatser, badplatser, offentliga toaletter, vattendrag, sjöar, kanaler och åar med tillhörande kajer och strandkanter. Vi ansvarar också för oljesanering och städning utmed kusterna. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen också anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer. Vi utför och samordnar delar av stadens barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning samt ansvarar för parkeringsautomaternas betalsystem. Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden där vi bevakar park-, natur- och sociala värden. På uppdrag av stadskansliet organiserar förvaltningen en stor del av Göteborgs Stads arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat OSA (offentligt skyddad anställning) och feriearbeten.
  För att anmäla fel i parker, naturområden och på badplatser, e-posta goteborg@goteborg.se.

 • Regionarkivet

  Regional, Centrum

  På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hos oss kan du söka efter skolbetyg och klasslistor, kartor och ritningar, handlingar från socialtjänsten, patientjournaler, personalhandlingar och mycket annat. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Regionarkivets uppdrag är att göra rätt information tillgänglig för allmänheten, myndigheter och forskare idag och i framtiden. Det gör vi tillsammans med förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Vi verkar för att det ska vara lätt att följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering och att de arkiv som levereras till Regionarkivet är i ett ordnat skick.

  Öppettider

  Ordinarie öppettider för besök i Göteborg:
  Måndag 9-12
  Tisdag 9-12
  Onsdag 9-15
  Torsdag 9-19
  Fredag 9-12

  Ordinarie öppettider för besök i Vänersborg:
  Måndag-fredag 9-12

  Sommaröppettider:

  1 juni – 21 juni
  Måndag, tisdag onsdag och fredag: 9–12
  Torsdag: 9–15
  Nationaldagen 6 juni stängt
  Midsommarafton 22 juni stängt

  25 juni – 17 augusti
  Måndag – fredag: 9–12

  20 augusti – 31 augusti
  Måndag, tisdag, onsdag och fredag: 9–12
  Torsdag: 9–15
 • Social resursförvaltning

  Kommunal, Centrum

  Social resursförvaltning erbjuder stöd och service till göteborgare inom framförallt det sociala området. Vi arbetar med missbruk, hemlöshet, våld i nära relationer, insatser inom funktionshinderområdet, stöd till föreningar och mycket mer. Vi finns spridda på många olika adresser i staden, men vårt huvudkontor ligger på Gårdavägen 2.

 • Stadsbyggnadskontoret

  Kommunal

  Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar också för bygglov, kartor och flygbilder, mätning samt ett stort arkiv där du kan hitta bygglovritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Hos oss hittar du också Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

 • Stadsledningskontoret

  Kommunal, Centrum

  Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Stadsrevisionen

  Kommunal

  Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar också cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Tjänstemännen utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna (politiker). Yrkesrevisorerna på revisionskontoret är indelade i tre team som vardera leds av en teamledare. För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor.

  Öppettider

  Måndag–fredag 9–15
 • Trafikkontoret

  Kommunal, Centrum

  Trafikkontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar och är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet. Vi genomför de beslut som trafiknämnden fattar och bereder nämndens ärenden. Trafikkontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras av externa entreprenörer.

  Öppettider

  8 - 16.30
 • Utbildningsförvaltningen

  Kommunal

  Utbildningsförvaltningen driver 14 gymnasieskolor, gymnasiesärskola, Lärvux, viss kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Förvaltningen ansvarar också för studie- och yrkesvägledning och modersmålsundervisning till alla elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningen har cirka 2900 anställda.

  Öppettider

  Över sommaren har diariet begränsade öppettider:
  Vid begäran om allmän handling från och med 25 juni till och med 19 augusti har diariet öppet måndag- fredag kl 9.30-11.30.

  Efter 19 augusti återgår diariet till ordinarie öppettider:
  Utbildningsförvaltningens diarium har normalt öppet måndag - fredag klockan 9-15 med lunchstängt 11.30-12.30.