Besök vår beta-sajt

Just nu gör vi om goteborg.se så att webbplatsen ska fungera bra oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta.

På vår beta-version av goteborg.se kan du se hur den kommer att se ut. Du kan även lämna synpunkter.

Gå till beta-sajten

Länk till sidan
Västsvenska paketet

Webbinnehållsvisning

Actions

Västsvenska paketet – ett språng för framtiden

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Det är nödvändigt för att ett växande Göteborg ska kunna möta framtiden på ett hållbart sätt.

Det här är Västsvenska paketet

För att skapa en attraktiv och hållbart växande region behövs ett utbyggt och mer hållbart transportsystem. Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, det så kallade Västsvenska paketet.

Transportsystemet behöver vara effektivt eftersom att vi vill att fler människor ska kunna och vilja arbeta, besöka, vistas och bo i Göteborg. Bland annat ingår nya busskörfält, längre plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor, bättre trafikinformation, buller och trafiksäkerhetsåtgärder, nya älvförbindelser och en pendeltågstunnel under Göteborg.

Det handlar om att bygga för framtiden - det tar tid att bygga broar, tunnlar och järnvägar. Först kring år 2028 kommer allt att vara klart.

Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Landstinget Halland, Västtrafik samt Trafikverket.

Det här innebär Västsvenska paketet för Göteborg

Det gäller att skapa tätare turer i kollektivtrafiken, längre pendeltågsperronger, fler pendelparkeringar, fler bussfiler, fler fordon och intelligenta system som ger information om linjer och avgångar så att man lätt kan kombinera olika färdmedel. Gång och cykel kommer att få ökad betydelse. Det ska bli enklare och trevligare att ta sig fram på dessa sätt och det ska bli enklare att kombinera olika färdsätt.

När pendeltågtunneln under Göteborg är klar kring år 2028 kommer det att finnas fler stationer i Göteborg och tre av dem ligger i de mest centrala delarna (Centralen, Haga och Korsvägen).  Vid den tidpunkten beräknas ungefär 100 000 människor bo inom gång- eller cykelavstånd från någon av dessa stationer. Likaså beräknas 130 000 människor då ha en arbetsplats nära en pendeltågstation inne i centrala Göteborg.

Trängselskatten är en del av Västsvenska paketet

Trängselskatten ingår i Västsvenska paketet som ett sätt att bromsa de negativa effekterna av ökad biltrafiken inne i centrala Göteborg och bidra till mindre trängsel. Men den är också en viktig förutsättning för att finansiera satsningarna i paketet. De totala investeringarna i Västsvenska paketet beräknas till 34 miljarder. Hälften kommer från staten, hälften från regionala och lokala medel. 

Förutom de här investeringarna i Västsvenska paketet tillkommer ytterligare satsningar på infrastruktur i Västsverige på 21 miljarder fram till år 2021.

Västsvenska paketets frågelåda

Hittar du inte svar på dina frågor så kan du ställa dem direkt, till frågelådan för Västsvenska paketet.

Bakgrunden till Västsvenska paketet

Bakgrunden till de här stora satsningarna är en stor uppslutning bland Västsvenska politiker om regionens framtid och att växa på ett hållbart sätt, vilket kräver ett utbyggt och mer hållbart transportsystem. Målen för det Västsvenska paketet och deras ursprung kan du läsa mer om här:

1. Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.

Målet är att öka Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion (högst 1 timmes pendelavstånd) till 1,5 miljon invånare år 2020 från dagens cirka 990 000.

Det finns starka samband mellan en regions storlek och förmåga till tillväxt. En förstoring av de lokala arbetsmarknaderna pågår kring storstäderna och i Mälardalen och Skåne har den varit omfattande. Detta behöver också ske i Göteborgsregionen.

Potentialen för att arbetsmarknadsregionen ska kunna växa kring Göteborg är stor. Beräkningar visar att en större lokal arbetsmarknad kan medföra ökad sysselsättning i hela Västsverige. Det blir lättare för företag och invånare att hitta rätt personal respektive rätt jobb.

Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen

Tillväxt i Göteborgsregionen

2. Göteborg och Västra Götalandsregionen ska erbjuda god livsmiljö med ett rikt stads-, frilufts- och vardagsliv med frisk luft, friskt vatten och lite buller.

3. Konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik och det innebär en fördubbling av resorna med kollektivtrafiken till år 2025. För att nå fördubblingsmålet är satsningarna i Västsvenska paketet väldigt viktiga.

K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen

4. Stärka Göteborg som attraktiv kärna och utveckla de fem huvudstråken.

Göteborgs centrala delar och dess utveckling är av stor betydelse för hela regionen. Det är en gemensam uppgift att skapa en attraktiv och lättillgänglig stadskärna. Göteborg och regiondelscentrum längs stråken (de fem järnvägsstråken till och från Göteborg) ska öka med 80 000 arbetsplatser och 120 000 boende. 

Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen

5. Stärkt internationell konkurrenskraft för näringslivet.

Kvalitet och tillförlitlighet för näringslivets transporter ska förbättras (riksdagens transportpolitiska mål). Göteborg är en av landets viktigaste motorer för näringslivet och utvecklingen är betydelsefull för hela Västsverige men också för hela landet. Väg- och järnvägsnät har brister både i kapacitet och standard.

Senast uppdaterad 2016-03-16
Complementary Content
${loading}