Länk till sidan
Överförmyndarförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Överförmyndarnämnden

Överförmyndaren är, tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer, obligatoriska verksamheter i en kommun. I Göteborgs kommun (Göteborgs Stad) utövas överförmyndarverksamheten genom en nämnd. Ledamöter och ersättare i nämnden utses för varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av kommunallagen och föräldrabalken.

Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har för utfördande av uppdraget delegerat viss beslutanderätt till Överförmyndarförvaltningen. Beredning av ärenden sker av tjänstemän i förvaltningen.

Överförmyndarnämnden sammanträder ca en gång per månad. Vid dessa sammanträden fattar nämnden beslut i övergripande frågor för överförmyndarverksamheten samt i vissa enskilda ärenden.


Under 2015 består nämnden av följande ledamöter och ersättare:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande, Ingela Tuvegran (S), ingela.tuvegran@of.goteborg.se
Vice ordförande, Lisbeth Boethius (M), lisbeth.boethius@of.goteborg.se
Ledamot, Aslan Akbas (S), aslan.akbas@centrum.goteborg.se

Ersättare:

Anders B Wikström (S)
Christina Wising (S)
Claës W Uggla (M)
 

 

 

Senast uppdaterad 2015-02-18